I 2016 avslørte VG at advokat Amir Mirmotahari hadde spurt en torpedo om å kidnappe et voldtektsoffer. Hensikten var å få voldtektssaken henlagt. Mirmotahari er nå siktet for en lang rekke forhold, blant annet inngåelse av drapsforbund, grov motarbeidelse av rettsvesenet og korrupsjon.

Tilsynsrådet ny part

Oslo tingrett har fått i oppgave å vurdere hvilke av filene på Mirmotaharis datautstyr som er underlagt taushetsplikt, og dermed unntatt fra beslag. Gjennomgangen av dette har allerede generert en mengde rettsavgjørelser om rekkevidden av advokaters taushetsplikt, men tirsdag kom Høyesteretts ankeutvalg med en helt ny variant: Tilsynsrådet for advokatvirksomhet får status som part i saken, og krever i kraft av dette å få tilbake speilkopien som Mirmotaharis forsvarer, Anders Brosveet, i sin tid fikk utlevert.

mirmotahari
Amir Mirmotahari (Foto: Scanpix)

Også politiet mener det strider med advokaters taushetsplikt at Brosveet har en kopi, og anfører i tillegg at det vil kunne skade etterforskningen om han får beholde den.

– Prinsipielle avklaringer

Advokat Audun Lillestølen er på vegne av Tilsynsrådet oppnevnt som forvalter av Mirmotaharis tidligere advokatpraksis, omtrent slik en bobestyrer oppnevnes for et konkursbo. Han mener ankeutvalgets avgjørelse inneholder flere prinsipielle avklaringer.

– Tingrettens gjennomgang av en siktet advokats klientarkiv er å anse som en pågående ransaking. Den siktede advokaten og hans forsvarer har ikke rett til innsyn. Forsvarer har ikke rett til å være til stede eller til å uttale seg på dette stadiet. Det er først når materialet eventuelt frigjøres til politiet, og politiet eventuelt treffer beslutning om beslag, at siktedes uttale- eller klagerett inntrer. Forsvarers rolle avgrenses tydelig i kjennelsen.

Audun Lillestølen 66640 WEB
Audun Lillestølen, Lynx.

Lillestølen fremhever at ankeutvalget også gjennomgår hvilken rolle Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har i slike saker.

– Det gjelder særlig ansvaret for sikring av klientarkivet. Ankeutvalget slår fast at med den lovpålagte rolle Tilsynsrådet er tildelt, har man også selvstendig ankerett i saken om beslag i klientarkiv.

Bedre balanse

Politiadvokat Ragnvald Brekke mener ankeutvalgets avgjørelse bidrar til bedre balanse i etterforskningen. 

– En viktig sideeffekt av ankeutvalgets avgjørelse, er at prosessen blir balansert. Partene i straffesaken får en likeverdig rolle, hvor forsvarer og siktede ikke kan få innsyn i materiale som ukjent for politiet. Innsyn under silingsprosessen i materiale som politiet ikke er kjent med, vil kunne skade etterforskningen blant annet ved at siktede kan tilpasse sin forklaring, påvirke vitner, eller få andre ikke-beslaglagte bevis fjernet. Forsvarers og den siktedes innsyn i bevisrelevant materiale inntrer først etter at retten har frigitt enkeltfiler fra realbeslaget, og politiet har tatt rettslig beslag i utvalgte frigitte enkeltfiler som påtalemyndigheten mener er bevisrelevante, sier Brekke.

sz0a558c
Politiadvokat Ragnvald Brekke. (Foto: Scanpix)

– Ikke betryggende

Under henvisning til nettopp taushetsplikten, har Mirmotaharis forsvarer Anders Brosveet allerede vunnet frem flere ganger i Høyesterett, senest i april. Men denne gangen er det altså originalt nok politiet – og Tilsynsrådet – som har suksess med å anføre advokaters taushetsplikt. 

Brosveet mener avgjørelsen strider med EMK. 

– Ankeutvalget overser at dersom ingen med kjennskap til det underliggende forhold er til stede, så får man ikke en betryggende belysning av hva som faktisk er klientopplysninger. Dette fordi mange opplysninger i en slik silingsprosess må settes i en kontekst for at man skal kunne avgjøre spørsmålet. Vi mener derfor at ankeutvalget her etablerer en praksis som ikke er betryggende, og dermed i strid med kravene EMD har oppstilt om medvirkning fra advokaten selv, eller advokatforeningen han er tilsluttet, for å sikre at klientenes taushetsrett blir beskyttet. Det solide og brede vernet Høyesterett har fastsatt om hvilke opplysninger som er beskyttet av taushetsplikten, vil fort bli ineffektivt, ettersom retten ikke får tilstrekkelig grunnlag for avgjørelsen.

Inkonsekvent

Brosveet tror ikke avgjørelsen vil få betydning for klientens straffesak, men han mener rettens arbeid med å sile ut beslagsfritt materiale vil bli langt mer tidkrevende og mindre treffsikkert.

– Videre er utvalgets utgangspunkt om at kun Tilsynsrådet skal ha kopi av klientarkivet, svært problematisk. Én ting er at man sørger for at advokatens arkiv blir tilstrekkelig oppbevart om man mister bevillingen, men at advokaten skal avskjæres fra sitt tidligere arkiv er noe annet. En avskiltet advokat vil jo regelmessig ha behov for tilgang til faktaopplysninger fra sitt arkiv.

Brosveet fremholder at det man har i hodet aldri kan slettes, og at det da er inkonsekvent om man skal være uberettiget til å ha kopi av samme informasjon i dokuments form.

tb2e7c3b
Forsvarer Anders Brosveet (Foto: Scanpix)

– Taushetsplikten er uansett livsvarig, den opphører ikke når man mister bevillingen. Og ikke minst vil det sette en tidligere advokat i en svært vanskelig situasjon, om han skulle bli saksøkt eller etterforsket for forhold knyttet til hans tidligere praksis, ettersom han da vil være avskåret fra opplysninger som kan være essensielle for hans forsvar mot eventuelle påstander. Den delen har de nok ikke helt sett konsekvensene av, og her vil vi nok måtte sette inn et støt når lagmannsretten skal behandle saken på nytt, sier Brosveet.

Hele kjennelsen

I avgjørelsen skriver ankeutvalget at formålet med de aktuelle bestemmelsene i domstolloven og advokatforskriften er å sikre advokatens klienter og den taushetsplikten advokaten har overfor dem:

«Det er Tilsynsrådets oppgave å påse at tidligere klienter sikres et slikt vern når advokaten ikke selv kan avvikle sin virksomhet på en forsvarlig måte. Vern om taushetsplikten er grunnleggende for tilliten som klienter må ha til advokater», heter det i avgjørelsen.

Les hele kjennelsen her