I februar varslet fire av de fem tingrettene i Østfold at de ønsket å slå seg sammen til én enhet. Dermed kommer de etter alt å dømme domstolkommisjonen i forkjøpet, som var ventet å foreslå det samme i utredningen som skal avgis i oktober. Sist uke sendte departementet sammenslåingsforslaget ut på høring, og der fremkommer det at den nye domstolen, som skal hete Østfold tingrett, vil få om lag 50 ansatte. Av dette vil det være rundt 20 dømmende årsverk.

Dette vil gjøre Østfold tingrett til den tredje største tingretten i landet målt i antall totalt årsverk, og den fjerde største i antall dømmende årsverk – sammen med Stavanger og Sør-Trøndelag tingretter.

Fredrikstad på frierferd

De fire domstolene som skal slås sammen er Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Halden tingretter. Den femte tingretten i Østfold, Heggen og Frøland tingrett på Mysen, har ikke ønsket å delta.

Ifølge høringen vil tingrettene i første omgang fortsette i sine nåværende lokaler, men dette skal etter planen endres så fort som praktisk mulig:

«Det vurderes som mest hensiktsmessig å foreslå en videreføring av de nåværende retts- og kontorstedene i Fredrikstad, Halden, Moss og Sarpsborg. Det er en klar ambisjon at virksomheten samlokaliseres så raskt det lar seg gjøre, men dette må bl.a. sees i sammenheng med utløp av eksisterende husleieavtaler for de berørte domstolene. Det er per i dag ikke tatt stilling til en samlokalisering, men i intensjonsavtalen fra de fire tingrettene uttrykkes det en ambisjon om en snarlig samlokalisering i et velegnet domstolbygg, og det antydes et mål om at det bør kunne skje innen 2024.»

De fire domstolene er relativt jevnstore i antall dømmende årsverk, med Fredrikstad tingrett som den marginalt største. Ordføreren i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård (Ap), har allerede meldt tydelig fra om hva han mener. I et brev til DA datert 10. mai, skrev Nygård:

«Fredrikstad kommune ser med spenning på planene om å etablere en ny Østfold tingrett i regionen. Som ordfører i Fredrikstad vil jeg på vegne av kommunen uttrykke et sterkt ønske om at den nye tingretten skal etableres her i byen. Vi mener det er mange gode grunner for dette og kommunen vil gjøre alt for å være et godt vertskap for tingretten. (...) Vi jobber aktivt med utbyggere slik at de skal kunne tilby framtidsrettede lokaler med de nødvendige egenskaper som en moderne tingrett krever.»

I høringsnotatet skriver departementet at intensjonen om et felles tinghus vil bli behandlet i en egen prosess, at det ikke er fattet beslutning om samlokalisering, og at spørsmålet må utredes nærmere.

Høringsfristen er satt til 15. august, og høringsnotatet kan du lese her.