Et sentralt spørsmål i saken, var i lagmannsretten om etablering av vindkraftverkene utgjør et inngrep som i realiteten nekter samene reindrift, og som derfor er konvensjonsstridig vis a vis urbefolkningens rettigheter. Samene på Fosen anførte dette overfor Frostating lagmannsrett, uten å nå frem.

I avgjørelsen fra juni skrev Frostating:

«Lagmannsretten holder det åpent om konvensjonen i enkelte situasjoner forplikter statene til å gi etniske minoriteter mv. et positivt vern i form av en særskilt beskyttelse. I en sak som den foreliggende, hvor inngrepet er begrunnet i legitime og ikke-diskriminerende formål og avveiningen av hensyn har skjedd i en åpen og kontradiktorisk prosess, er det vanskelig å se at konvensjonen skulle være krenket.»

Saken retter seg også mot erstatningsutmålingen til de to sørsamiske grupperingene – siidaene – som utøver reindrift på Fosen, og hvem som skal holdes ansvarlig overfor disse.

Saken står mellom Fosen Reinbeitedistrikt og Sørgruppen på den samiske siden, mot Fosen Vind DA og Statnett på den andre.

I storkammer vil saken bli behandlet med 11 dommere, i stedet for de ordinære 5.

Det påankede overskjønnet fra ekspropriasjonssaken finner du her.