Riksadvokat Tor-Aksel Busch publiserte torsdag sin rapport om kriminalitetsutviklingen i 2017. Tallene viser at trenden med generelt fallende kriminalitet fortsetter, med en nedgang i antall anmeldte lovbrudd på drøyt fem prosent siden 2016.

Sammenligner man 2017 med 2013, er nedgangen hele 18 prosent.

Færre lommetyver

Den kategorien lovbrudd som faller desidert mest, er vinningskriminaliteten. Antall vinningslovbrudd er siden 2016 redusert med 11 715 saker, eller 10,3 prosent. Sammenligner man med 2013 er nedgangen på hele 40, 4 prosent. 

Blant annet viser tallene at kampen mot lommetyverier har hatt stor suksess. Riksadvokaten skriver at tyveri av person på
offentlig sted særlig forekommer i de større byene, og at politiets innsats i disse byene er derfor av stor betydning for utviklingen. I 2017 falt antall anmeldelser i denne kategorien med 12,8 prosent. Også tyveri fra bolig har massiv nedgang.

Flere seksuallovbrudd

I årsrapporten trekker Riksadvokaten også frem enkelte negative utviklingstrekk. Ikke minst ser man en kraftig økning i antall anmeldte seksuallovbrudd. I rapporten heter det at dette er en kriminalitetstype hvor man over flere år har sett tendens til økning, og sammenlignet med 2013 er økningen på 65,5 prosent.

«Det synes særlig å være internettrelaterte saker med et stort antall mindreårige fornærmede som har økt. Seksuell omgang og voldtekt mot barn under 14 år er økt fra 668 til 791 anmeldelser (18,4 prosent) fra 2016 til 2017. Sammenlignet med
2013 har slike saker økt med 73,1 prosent», skriver Busch.

Mer påtaleunnlatelse 

Antall henleggelser på kapasitet er også gått ned, noe påtalemyndigheten forklarer med den generelle nedgangen i antall anmeldelser. Men et annet trekk er at antall forhold avgjort med påtaleunnlatelse gjorde et markant byks i 2017, fra 8881 i 2016 til 10194 i fjor, en økning på nesten 15 prosent.

«Adgangen til å avgjøre et forhold med påtaleunnlatelse er noe begrenset, og den forholdsmessige økning av avgjørelsestypen bør derfor følges opp», skriver Busch.

Flere barnekriminelle

Tallene fra politiets registre viser også en voldsom økning i antall barn som anmeldes for kriminelle forhold. Politidirektoratet skriver i en egen rapport om kriminalitetsutviklingen at det har ikke vært mulig å kartlegge årsakene til økningen.

«Dersom den fortsetter, bør utviklingen analyseres mer inngående», skriver POD.

I aldersgruppen 10-14 er det er antall registrerte straffbare forhold økt med 46 prosent fra 2016 til 2017.