Selv om kriminaliteten i det norske samfunnet generelt har vært nedagående i mange år, har spesielt vinningskriminaliteten ligget stabilt de siste årene. Men så kom korona.

Resultatet er at antall anmeldte vinningsforbrytelser i fjor falt med hele 8,4 prosent. Vinning er den kategorien som har hatt størst nedgang det siste tiåret, og tallene for 2020 innebærer at det totale antall anmeldelser for tyverier og annen vinning er redusert med over 45 prosent siden 2013, fra drøyt 170.000 til ca 93.000.

Det viser tall Rett24 har sammenstilt.

Også antall anmeldelser for vold og narkotika stupte i fjor, mens antall anmeldelser for skadeverk av en eller annen grunn gikk til himmels, med over 20 prosent vekst fra 2019. Riksadvokaten peker på at det normalt skjer endel vold knyttet til uteliv, som i stor grad har vært stengt det siste året.

Påtalemyndigheten ser også med en viss bekymring på at antall anmeldelser for mishandling i nære relasjoner er gått ned, ettersom dette er et område hvor offentlige hjelpetiltak er blitt begrenset av koronatiltakene.

Totalt falt antall anmeldelser med drøyt tre prosent fra 2019 til 2020.

– Nedgangen i den registrerte kriminaliteten har, slik vi har sett den over flere år, fortsatt i 2020. I 2020 er antallet anmeldelser redusert med mer enn 3 prosent og særlig innen kategoriene vinning, narkotika- og voldsforbrytelser. Dette var forventet, blant annet fordi pandemitiltakene har medført at færre personer har kunnet bevege seg i det offentlige rom. Samtidig gir smitteverntiltakene, nedstengningene og begrensningene i kapasitet for offentlige hjelpetiltak grunn til bekymring for en økning i ikke-registrert kriminalitet, særlig når det gjelder vold i nære relasjoner og overgrep mot barn og andre sårbare grupper. Politidirektøren har, med riksadvokatens tilslutning, manet politiet og offentlige myndigheter til en særlig årvåkenhet på dette området, skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i årsmeldingen, som ble publisert mandag.

Færre saker oppklares

En annen ting som vekker bekymring i påtalemyndigheten, er en stadig fallende oppklaringsprosent. Trenden fortsatt i fjor, men den konsekvens at prosenten bikket ned under 50 prosent. Man kan altså nå si at de fleste anmeldte lovbrudd aldri blir oppklart.

– Ikke minst er den negative utviklingen i oppklaringsprosenten utilfredsstillende og det er til bekymring at den har kommet under 50 prosent. Oppklaringsprosenten må økes – ikke minst for viktige prioriterte sakskategorier. Riksadvokaten ser det som viktig at den negative utviklingen de siste årene og årsakene til den kartlegges og vurderes nærmere, med sikte på tiltak for å snu utviklingen, skriver Maurud.

Årsmeldingen og tall finner du her.