Krenker Star Entertainment eneretten til å bruke Harry Potter-varemerket ved å holde filmmusikk-konserter i Oslo? Det må Oslo tingrett ta stilling til neste uke.

Warner Bros, som eier Harry Potter-merkevaren, har begjært en midlertidig forføyning som forbyr tyskerne å gjennomføre konserten. De to neste forestillingene skal etter planen skje i Grieghallen i Bergen den 7. mars, og i Oslo konserthus den 9. mars.

Star Entertainment er et tysk underholdningsselskap, som har gjort filmmusikk-konserter til forretningskonsept. I november 2021 holdt de fire konserter med «The Magical Music of Harry Potter – live in concert» i Norge. Konsertene er en del av en europaturne som skal gå gjennom hele våren, inkludert et par avstikkere til Australia og New Zealand.

Annonse

Advokat/advokatfullmektig

Ville avskjære opptak

Dermed går de i direkte konkurranse med Warner Bros. egne Harry Potter-konserter, som også de skal spilles i Oslo konserthus. Det skjer imidlertid ikke før i oktober, når Stockholm Concert Orchestra skal fremføre «Harry Potter og Føniksordenen™ In Concert».

Warner er i den sammenheng grundige med ™-bruken.

Warner Bros. representeres i Norge av Mikkel Lassen Ellingsen fra Bryn Aarflot. Han opplyser til Rett24 at han foreløpig ønsker ikke å kommentere tvisten. I en kjennelse Oslo tingrett avsa fredag, fremkommer imidlertid at temperaturen allerede har begynt å ta seg opp.

Noen fra Bryn Aarflot – Ellingsen vil til Rett24 ikke fortelle hvem – var åpenbart til stede da tyskerne holdt Harry Potter-konsert i Oslo den 8. november. Der tok de i hemmelighet opp konserten på en mobiltelefon, for å sikre bevis til den tvisten som nå er under oppseiling.

Dette lydopptaket forsøkte Star Entertainment å få avskåret som utilbørlig innhentet. Ifølge tingrettens gjengivelse anførte de:

«Lydopptaket som Warners representanter har gjort under konserten i november 2021 krenker Stars enerett til å råde over framføringen. Siden beviset utgjør en krenkelse av Stars opphavsrett er det ulovlig ervervet og derfor også utilbørlig. Ved vurderingen av om beviset likevel skal tillates ført må det legges vekt på at lydkvaliteten på opptaket er dårlig og at Warners representanter ikke en gang har forsøkt å gjøre opptak på lovlig vis, for eksempel ved å varsle om opptaket i forkant og å koble seg til miksepulten i konserthuset.»

Om beviset først tillates ført, må det i hvert fall føres bak lukkede dører, argumenterte Star Entertainments prosessfullmektig, Thomas Hvammen Nicholson fra Protector IP.

Warner Bros. argumenterte med at formålet med opptaket var å bruke det som bevis, og at åndsverkloven § 33 gjør unntak fra eneretten i tilfeller hvor verket skal brukes som bevis for domstolen.

Lukkede dører

Oslo tingrett kommer til at lydopptakene skal tillates ført uavhengig av om de er lovlig innhentet eller ikke, ettersom det ikke foreligger særlige tilfeller som tilsier at beviset ikke skal kunne føres for retten:

«Ved vurderingen har retten lagt stor vekt på hensynet til sakens opplysning. Det vil generelt kunne være vanskelig å skulle dokumentere opphavsrettskrenkelser fra en konsert dersom det ikke skulle være adgang til å ta uvarslede opptak av den aktuelle konserten som bevis.»

Tingretten skriver videre at «det nok kan diskuteres om et (eventuelt ulovlig) opptak fra en konsert utgjør en forretningshemmelighet», men kommer likevel til at kommersielle hensyn tilsier at dørene lukkes før eventuelt spilles av under forhandlingene neste uke.

– Hva slags skade er det din klient frykter dersom dette spilles av i åpen rett? At andre gjør opptak av opptaket?

– Som det fremgår av kjennelsen, mener Star at Warner Bros. har frembragt lydopptaket på ulovlig måte. Nå som retten tillater avspilling av opptaket, ønsker Star at opptaket ikke brukes ut over det som er helt nødvendig, sier advokat Nicholson.

Tingrettsdommer Ingebjørg Tønnessen skriver at i den grad formålet avspillingen er å underbygge en argumentasjon knyttet til «[d]en lave graden av profesjonalitet og kvalitet i gjennomføringen av forestillingene (stevningen side 11)», forutsetter tingretten at Warner benytter de opptakene som har best kvalitet.

Warner har også fått medhold i at partituret, altså de nedskrevne notene og arrangementet, skal fremlegges. Også dette må skje bak lukkede dører, ifølge Oslo tingrett.

Rettsmøtet er berammet 1. og 2. februar.

Rett24 har ikke klart å ta rede på hvorvidt Warner Bros. kjører lignende prosesser mot Harry Potter-konsertene som holdes ellers i Europa.