11. august 2020 er satt som frist for Domstolkommisjonens arbeid. Innen da må kommisjonen finne ut hvordan den mener Domstols-Norge skal organiseres i en tid med mer digitalisering, flere saker og neppe mye mer ressurser.

Robot-dommere?

Sorenskriver i Kristiansand tingrett Yngve Svendsen er oppnevnt som leder av kommisjonen. Inntil videre vil han fortsette som leder av Innstillingsrådet for dommere, men dette vil bli vurdert løpende.

Da kommisjonens første møte ble avholdt i august, brukte Svendsen anledning til å fortelle om hvordan de i USA har begynt å bruke automatiserte algoritmer for å anslå blant annet gjentakelsesfare ved varetektsfengslinger.

Sammenslåing

Sammenslåing av flere av landets minste førsteinstansdomstoler er et åpenbart mål for kommisjonens arbeid. I tillegg har Regjeringen bedt kommisjonen om å drøfte blant annet om det bør innføres ytterligere begrensninger i ankeadgangen, og om man med dagens organisering sikrer domstolene tilstrekkelig uavhengighet fra de andre statsmaktene:

- Utvalget skal også vurdere om domstolene kan utføre sine oppgaver på måter som gir økt effektivitet, kvalitet og tilgjengelighet for publikum, både når det gjelder organisering av saksbehandlingen og avviklingen av den enkelte sak. Det skal blant annet vurderes om dette kan oppnås ved bruk av digitale hjelpemidler og lyd- og bildeoverføring, en mer fleksibel saksbehandling og mer aktiv saksstyring, og om det bør være større frihet ved valg av verneting, skriver Regjeringen i mandatet.

Kommisjonen skal også vurdere mulighetene for spesialisering av både domstoler og dommere.