Konstitusjon som varamedlem ved Utmarksdomstolen for Finnmark

Arbeidsgiver:
Norges domstoler
Søknadsfrist:
2024-08-13

Utmarksdomstolen har behov for å konstituere et nytt varamedlem. Denne konstitusjonen gjelder det varamedlemmet i domstolen hvor det ikke stilles særskilte formalkrav til utdannelse og bakgrunn. Søkere vil derfor bli vurdert, uansett hvilken utdannings- og erfaringsbakgrunn vedkommende har. 

Arbeidet i Utmarksdomstolen krever særlig innsikt i forholdene i Finnmark. Vi har derfor nedenfor under Kvalifikasjonskrav formulert hva vi ser etter ved valg av nytt varamedlem.

Varamedlemmet vil som domstolenes øvrige medlemmer, bli konstituert uten nærmere tidsavgrensning. 

Om domstolen

Utmarksdomstolen for Finnmark er i henhold til Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke av 17. juni 2005 nr. 85 etablert som en særdomstol som skal behandle tvister om rettigheter som måtte oppstå etter at Finnmarkskommisjonen har utredet rettighetsforholdene i et felt. Utmarksdomstolen er bemannet med en leder, en nestleder, tre faste medlemmer og to varamedlemmer. Utmarksdomstolens medlemmer er konstituert som embetsmenn uten noen nærmere bestemt tidsavgrensning, og konstitusjonen gjelder inntil Utmarksdomstolen har sluttført sitt oppdrag. Lederen, nestlederen og ett av de øvrige medlemmene skal være jurister. Det samme gjelder ett av varamedlemmene, som er varamedlem for disse tre. Til de to øvrige medlemmer og ett varamedlem stilles ingen særskilte formalkrav til utdannelse og bakgrunn. 

Utmarksdomstolens sekretariat er samlokalisert med Hålogaland lagmannsrett i Tromsø. Domstoladministrasjonen har det overordnede administrative ansvaret for Utmarksdomstolen for Finnmark. 

Kvalifikasjonskrav

  • Varamedlemmet må ha kunnskap om og forståelse av de særlige forhold som gjør seg gjeldende i forbindelse med arbeidet for å kartlegge rettigheter til aktuell grunn i Finnmark, bli vektlagt. Dette vil omfatte innsikt i Finnmarks historie, demografi, ulike næringsinteresser, friluftsinteresser mv. 
  • Det vil også bli vektlagt at kompetanse i samiske sedvaner og rettsoppfatninger og samisk språk er representert ved sammensetningen av domstolen.
  • Søkere må være norske statsborgere. 

For kandidater som innstilles, vil det bli krevd uttømmende politiattest.

Vi tilbyr

Stillingene avlønnes i utgangspunktet med 15 % av tingrettsdommers lønn. 
Medlemmer og varamedlemmer ved Utmarksdomstolen som har 100 % dommerstilling annet sted, avlønnes på timebasis. 

Fra dette trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Spørsmål om stillingen

  • Jussi Erik Pedersen, leder av Utmarksdomstolen i Finnmark tlf 41 47 04 31 eller epost
  • Unni Sandbukt, leder av Innstillingsrådet for dommere, tlf 91 10 55 53 eller epost
  • Solveig Moen, avdelingsdirektør i Domstoladministrasjonen, 40 41 44 14 eller epost

Ytterligere opplysninger om stillingen

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet

Det vises i denne sammenheng til offentleglova § 25 andre ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.