Politiadvokat / politiadvokat 2 til Økokrims bedragerieining

Bli ein del av politiet og Økokrim sin kamp mot digitale bedrageri!

Arbeidsgiver:
Økokrim
Søknadsfrist:
2024-08-18

Har du skarp analytisk sans, er nysgjerrig på teknologi og ønskjer å tene fellesskapet ved å avdekkje, kjempe mot og førebyggje digitale bedrageri? Då kan du vere den vi leitar etter! 

Digitale bedrageri er ein aukande trussel mot privatpersonar og selskap i Noreg. I Økokrim er vi dedikert til å kjempe mot denne forma for økonomisk kriminalitet, og vi søkjer derfor etter dyktige medarbeidarar som kan hjelpe oss i denne viktige kampen. 

Ved å bli ein del av den nyoppretta bedragerieininga i Økokrim vil du: 

 • drive med spesialisert etterforsking og bruke nye verktøy og teknikkar for å etterforske og førebyggje komplekse bedrageri
 • få jobbe i eit dedikert og tverrfagleg team som deler målet ditt om å skape eit tryggare digitalt miljø 
 • vere i kontinuerleg utvikling gjennom å dra nytte av dei interne opplæringsprogramma våre og ved å læra av nokre av dei beste innan feltet 

Dette er ei stilling kor du har moglegheit til å gjere ein forskjell. Ditt bidrag vil vere viktig i arbeidet med å verne samfunnet mot dei skjulte truslane i den digitale verda. Vi søkjer deg som er engasjert og har høge krav til korleis arbeidet skal utførast. Personleg eigne vil bli vektlagt. 

Bedragerieininga skal lokaliserast på Gjøvik, men mellombels arbeidsstad vil vere i Oslo fram til lokalet på Gjøvik er ferdig. 

Søknader utan attestar og vitnemål vil ikkje bli behandla.

Arbeidsoppgaver

 • planlegging, organisering og leiing av etterforsking
 • påtale straffesaker
 • aktorere saker for tingrett og lagmannsrett
 • drive opplæring internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitskap 
 • særs gode juridiske kunnskapar
 • normalt 5–8 års relevant yrkeserfaring
 • erfaring frå straffesaksarbeid er ein fordel
 • særs god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • høy integritet og evne og vilje til nært tverrfagleg samarbeid
 • gode relasjonelle evner og kunne skape resultat i samhandling med andre
 • oppteken av å utvikle eigen og andre sin kompetanse
 • særs god arbeidskapasitet og evne til å gjennomføre planer og oppnå resultat
 • særs gode analytiske evner
 • initiativrik og endringsvillig

Vi tilbyr

 • interessant arbeid med samfunnsrelevante straffesaker
 • eit godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • tverrfagleg teamarbeid
 • utfordrande arbeidsoppgåver
 • sterke fagmiljø
 • samarbeid med myndigheiter i inn- og utland
 • gode høve til fagleg og personleg utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • løn som politiadvokat 2 (stillingskode 1543), kr 840 000 - 940 000 eller politiadvokat (stillingskode 1245), kr 700 000-830 000. Høgare løn kan vurderes ved særskild kompetanse/erfaring. I tillegg får politiadvokatar i Økokrim eit mellombels tillegg for unnatak frå arbeidsmiljølova (for tida kr 40 707 pr. år)

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi etterretter, forebygger, etterforsker og irettefører saker. Vi skal også gi bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. Vi er avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.

Bedragerienheten skal lokaliseres på Gjøvik. Midlertidig arbeidssted vil være Oslo frem til lokaler på Gjøvik er ferdigstilt. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom de har nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Hvis du oppfyller kravene, skal vi innkalle minst én søker til intervju. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Du gjøres oppmerksom på at opplysninger om deg kan bli offentliggjort i offentlig søkerliste, selv om du ikke ønsker det.

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og du må derfor innhente uttømmende og utvidet politiattest, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Kontaktinformasjon

 • Petter Nordeng
  Avdelingsdirektør
  Telefon: 23 29 10 00