Hun er spesialist innen barnevern – og familierett og har bred prosedyreerfaring innen alle domstolsnivåer nasjonalt, samt kompetanse og erfaring med klagesaker i EMD. I tillegg jobber hun med straffesaker som bistandsadvokat og forsvarer.

Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma DA viderefører Advokat Camilla Hagens kontorsted i Trøndelag og utvider således sitt geografiske nedslagsfelt.