Bakkes første prøvesak (Rt- 2013-1730) gjaldt innleie av arbeidstaker, og Høyesterett uttalte her at leieforholdet lå så fjernt fra det som var ment omfattet av aml. § 14-13, at utleien ikke kunne anses å ha hjemmel i bestemmelsen. Skanska-saken gjelder blant annet spørsmålet om hvilken betydning ansiennitet skal ha ved nedbemanning.