Holmboe skrev sin ph.d. i rettsvitenskap, «Fengsel eller frihet - Om teori og praksis i norsk straffutmåling, særlig i grenselandet mellom fengsel og mildere reaksjoner», i 2016. Han har tidligere vært førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, kontorsjef hos Sivilombudsmannen og lovrådgiver i lovavdelingen.