Platou kommer fra stilling som senioradvokat i advokatfirmaet Thommessen.