Morset har særlig kompetanse innen strafferett, familie- og arverett, kontraktsrett og barnevernrett, og har lang prosedyreerfaring i både sivil- og straffesaker. Han har erfaring både fra påtalemyndigheten og domstolen, og er i dag fast forsvarer ved Asker og Bærum tingrett og Borgarting lagmannsrett.