Der har hun jobbet med plan- og byggesaker, utbyggingsavtaler, ekspropriasjon med mer.