Borgarting nektet først å fremme en anke, ettersom møtende aktor hadde nedsubsumert tiltalen fra åtte til tre års strafferamme.

I februar ble nektelsen opphevet av Høyesteretts ankeutvalg, med den begrunnelsen at møtende aktor ikke hadde hatt tiltalekompetanse. Det var derfor den opprinnelige strafferammen på åtte år, med tilhørende ubetinget ankerrett, som skulle gjelde.

«Ikke riktig»

Men lagmann ved Borgarting Hans-Petter Jahre var tilsynelatende ikke så imponert av ankeutvalgets premisser. I en kommentar han publiserte på Lovdata 13. februar, skrev han:

«Det er korrekt at aktor i saken (en politiadvokat) ikke hadde kompetanse til å ta ut tiltale (...). Tiltalekompetansen ligger her hos statsadvokaten (...). Imidlertid bestemmer strpl. § 254 tredje ledd at «andre endringer» i tiltalen kan foretas av «påtalemyndigheten eller den som møter på dens vegne» En subsumsjonsendring som ikke endrer forholdets identitet, er en slik «annen endring» i lovens forstand. Her har således møtende aktor kompetanse uavhengig av hvem som er tiltalekompetent etter strpl. §§ 65-67. Det blir derfor ikke riktig når ankeutvalget skriver i det siterte avsnittet at aktor ikke hadde kompetanse til å endre tiltalen under hovedforhandlingen.»

og videre

«Slik kjennelsene er utformet, tyder det meste på at Høyesterett rett og slett har oversett bestemmelsen i strpl. § 254 om møtende aktors endringskompetanse.»

Borgarting avsa deretter en ny avgjørelse om å nekte anken fremmet, basert på møtende aktors endringskompetanse.

Det var denne Høyesteretts ankeutvalg slo relativt hardt ned på sist uke, blant annet med uttrykkelig henvisning til at lagmannsretten er «bundet av den rettsoppfatning som ligger til grunn for avgjørelse i Høyesteretts ankeutvalg».

«Gir dårlig regel»

Denne nye kjennelsen har nå fått Jahre til å gripe til kommentarfeltet på nytt, og han fremstår stadig ikke overbevist om klokskapen bak Høyesteretts vurdering:

«Dette innebærer at lagmannsretten heretter alltid skal se bort fra nedsubsumering som en politiaktor har gjort, ettersom påtalemyndigheten i politiet aldri har primær tiltalekompetanse i seksårssaker.»

og videre

«Etter min mening gir imidlertid Ankeutvalgets standpunkt en dårlig regel.»

Lagmann Jahre har svært omfattende strafferettslig bakgrunn, som førstestatsadvokat ved Økokrim i ni år og som assisterende riksadvokat i ytterligere ni år. I 2003 var han dessuten leder av Sanksjonsutvalget, som utredet strafferettslige og sivilrettslige sanksjoner og alternativer til straff. Han var også medlem av Straffeprosessutvalget, som i november 2016 avga NOU med utkast til ny straffeprosesslov. 

Tryggest

I merknaden drøfter Jahre enkelte utslag av ankeutvalgets kjennelse han mener er diskutable, og føyer for ordens skyld til at «likevel er man nok på tryggest grunn ved å ta Høyesterett på ordet»:

«Hvis derimot tingretten er uenig med møtende aktor, og domfeller etter den bestemmelsen tiltalen opprinnelig gjaldt, medfører Ankeutvalgets kjennelse, hvis den tas på ordet, at tiltalens opprinnelige subsumsjon er avgjørende for om anken skal prøves etter § 321 annet eller tredje ledd. Etter mitt syn er det ikke uten videre opplagt at domfelte ikke skal ha ubetinget ankerett i et slikt tilfelle. Han risikerer jo at aktor i lagmannsretten vil anføre det samme som aktor i tingretten gjorde og således å bli domfelt for et seksårsforhold. På den annen side er dette ikke noe spesielt. Ettersom retten står fritt innenfor samme forhold, jf. strpl. § 38, er det alltid en risiko for oppsubsumering ved bevisanke. Likevel er man nok på tryggest grunn ved å ta Høyesterett på ordet.»

Jahre synes heller ikke kildebruken til ankeutvalget er optimal:

«Jeg synes for øvrig at Ankeutvalgets henvisninger til Ot.prp.nr.79 (1988-1989) side 34 og 36 og Rt-2010-1652 avsnitt 17 og 18 ikke helt treffer problemstillingen i de ovennevnte sakene.»

Ankeutvalget var forøvrig for anledningen sammensatt av dommerne Arnfinn Bårdsen, Espen Bergh og Borgar Høgetveit Berg. Hans-Petter Jahre var på sin side ikke blant dommerne som avsa de opphevede kjennelsene fra Borgarting.

Skulle det i kommentarfeltet dukke opp et tilsvar fra ankeutvalget, garanterer herved Rett24 at denne artikkelen vil bli oppdatert.

Les Jahres merknader til strpl §321 her (Lovdata PRO)