Sist uke fremmet Senterpartiet et forslag i Stortinget om å gjennomføre en evaulering av Domstoladministrasjonen. Bakgrunnen er at DA har gått inn for færre domstoler, 

Advokat Jan Fougner reagerer på at forslaget om evaluering kobles så direkte opp mot hva DA har ment. Fougner er partner i Wiersholm, og har ledet en lang rekke profilerte granskninger de siste tiårene  

– En advarsel

– Det jeg reagerer på er at det gjøres en umiddelbar kobling til det Domstoladministrasjonens styre har ment, og at det er dét som utløser behovet for evaluering. En slik tidsmessig og innholdsmessig kobling må oppfattes som en advarsel om ikke å mene for sterkt om dette spørsmålet. Et slikt signal må man tenke seg veldig nøye om før man sender.

– Hvorfor det?

– Det er avgjørende for vårt demokrati at vi har et byråkrati som mener ting på et strengt faglig grunnlag, At FHI mener noe, Helsedirektoratet noe annet, og at vi får vite om det, gir tillit til de politiske prosessene. Gode beslutninger er resultat av meningsbrytning. Det vi trenger er derfor ikke «lydige» byråkrater, men et ytringsklima som gjør det trygt å mene noe andre ikke liker.  Deretter kan politikerne gjør sine valg. Det er deres privilegium. Men hvis byråkratene på forhånd skal prøve å styre etter hva de tror politikerne vil høre, så vil grunnlaget for beslutningene bli dårligere.

– Hva mener du selv om reformen?

– Det er ikke relevant i denne debatten. Det jeg tar opp har allmenn betydning, nemlig det å respektere de prosessene vi har, når vi treffer beslutninger. 

– Mener du det ikke skjer i dette tilfellet?

– Denne advarselen, om å bli satt under evaluering for å mene annet enn politikerne, vil kunne påvirke måten byråkrater tenker på. Det er uheldig. De skal styre etter sitt beste skjønn og overbevisning, sier Fougner.

Behandles til høsten

Det er fire stortingsrepresentanter fra Senterpartiet som har fremmet evalueringsforslaget. Leder av Stortingets justiskomite, Lene Vågslid (Ap), opplyser at forslaget ikke vil bli behandlet før til høsten. Hun utelukker ikke at Arbeiderpartiet vil støtte forslaget.

– Jeg mener det jeg sa under debatten om å stille sammenslåingene i Østfold og på Romerike i bero: Det er nødvendig å se på om fullmaktene/retningslinjene DA har for administrativ sammenslåing er presise nok, om de er tydelige nok. Det tror jeg er i alles interesser, også DA sin. Senterparti-forslaget vil bli tatt opp til behandling til høsten. Jeg mener det er naturlig at det forslaget tas sammen med regjeringens varslede proposisjon. Så vi får sett på alt samtidig, og ikke stykkevis og delt, sier Vågslid.