• Blir det endelig, etter årevis med venting, satt av penger til å rehabilitere det ærverdige gamle tinghuset i Bergen?
  • Hva skjær med salærsatsen?
  • Kommer det penger til lyd- og bildeopptak i domstolene?

Koronasituasjonen har det siste halvåret medført en offentlig pengebruk uten sidestykke. Noen få av kronene har sågar forvillet seg helt inn rettspleien. I krisepakke tre før sommeren, som var på 27 milliarder kroner, ble det for eksempel satt av 62 millioner til å hente inn restansene fra våren. Men hva kan man vente seg når det første fullstendige korona-statsbudsjettet nå skal presenteres?

– Et krisebudsjett, som dette delvis blir i år på grunn av Covid-19, vil fortelle oss noe om regjeringens rettsstatspolitikk. Hvis budsjettet viser en fortsatt evne til å ivareta rettsstatens institusjoner og prioritere disse, forteller det oss noe om regjeringen og politikernes evne til å lose vårt liberale demokrati gjennom en krise på en god og trygg måte, sier Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas. Han mener disse prioriteringene  er særlig prekære i krisetider, fordi de ellers sårbare har desto større behov for rettssikkerhet.

Rettshjelp

– Rettshjelpssatsen kan ikke bli stående som den er, verken til dekning av offentlig forsvarer i straffesaker eller i sivile saker der borgere har krav på rettshjelp. Det treffes mange inngripende tiltak i krisetider, og da må borgerne ha mulighet til å få prøvd forvaltningens vedtak i domstolene. Domstolskontrollen med forvaltningen blir ikke reell, om borgerne ikke får rettshjelp til å prøve sakene sine. Når det gjelder inntektsgrensen for når man har krav på fri rettshjelp, har Høyesterett i en nylig avgjørelse sagt rett ut at den er så lav at så godt som ingen kvalifiserer i dag, Også den må heves, dersom fri rettshjelp skal være en realitet.

Wessel Aas mener videre at Nav-saken har avdekket et behov for kompetanseheving på mange nivåer, og håper statsbudsjettet vil vise tegn på et målrettet arbeidet for å sikre at vi ikke ender i en slik situasjon i fremtiden. I tillegg trekker han frem behovet for digitalisering av domstolene, og oppgradering av både bygningsmassen og bemanningen i kriminalomsorgen.

– Her håper jeg virkelig at regjeringen benytter budsjettet til å følge opp.

DA prioriterer IT og Bergen

Domstoladministrasjonen opplyser at de i deres innspill til budsjettet har prioritert en utvidelse av prosjektet Digitale Domstoler – inkludert en større satsing på IKT-sikkerhet – og midler til et forprosjekt for oppdatering av tinghuset i Bergen.

– Deretter kommer midler til de ekstra dommerstillingene grunnet Covid-19, samt midler til videre utvikling av Justishub, sier direktør Sven Marius Urke. 

Leder for Politijuristene, Are Skjold-Frykholm, har kanskje det minst kostbare ønsket av alle som vil ha: Han drømmer om at påtalejuristene skal synes i budsjettet: 

– Vi håper på at et eget kapittel for påtalemyndigheten, skilt ut fra det øvrige politibudsjettet. Det vil være viktig for å få kontroll på ressursene som går med til å finansiere påtale. Dagens sammenblandingen med politiets budsjett gjør at det er umulig å se om påtale er ressurssatt på en forsvarlig måte, sier Skjold-Frykholm.

Statsbudsjettet legges frem klokken 10 onsdag. Rett24 vil lese gjennom og oppsummere umiddelbart, så du skal slippe.