Sist uke avdekket Rett24 hvordan oversendelser av straffesaksdokumenter via Altinn til stadighet havner hos feil mottaker.

Politiet forklarte at systemet ble utviklet blant annet fordi domstolene ikke ønsket å slippe politiet inn i Aktørportalen. Men dette er en beslutning som ikke lenger er hugget i stein, forteller Ingrid Olsen i Domstoladministrasjonen. Hun er prosjektleder for «Digitale domstoler», og opplyser at det både var tekniske og prinsipielle spørsmål som lå bak beslutningen den gangen.

Ville fått innsyn 

– Dette ligger litt tilbake i tid, rundt fem år, men én av utfordringene var at domstolene ikke skal ha innsikt i sakens dokumenter før rettsmøtet. Dette er regulert gjennom straffeprosessloven. Samtidig har politiet behov for en løsning som ivaretar dialogen med forsvarere i saken på et tidligere stadium enn tidspunktet der domstolen skal ha tilgang til sakens dokumenter, sier Olsen.

Hun opplyser at Aktørportalen teknisk er tett koblet opp mot domstolenes dokumenthåndteringssystem Lovisa, og forenklet kan man si at hvis politiet brukte portalen i dialog med forsvarere, ville dette bli tilgjengelig i LOVISA før domstolene etter loven skal ha tilgang til slikt. 

– Det var den gangen ikke realistisk å lage en løsning som kunne ivareta disse behovene, det ble vurdert som både for dyrt og for tidkrevende. På bakgrunn av dette, valgte politiet å utvikle andre kanaler.

Nytt system på vei

Men fem år senere er det slett ikke sikkert situasjonen er like låst, forteller Olsen. I mellomtiden har nemlig den elektroniske samhandlingsplattformen «Justishub» blitt etablert. Dette er en løsning for informasjonsutveksling mellom justisetatenes fagsystem i offentlig sektor.

– I målbildet for Justishub er det lagt til grunn at systemet ikke skal være til hinder for en videreutvikling der også andre aktører kan knyttes til tjenesten. Samtidig restrukturerer og utvikler vi nå Aktørportalen videre, vi bygger den opp på nytt med annen teknologi i bunnen. Potensialet for å tenke nytt rundt dette er derfor mer til stede i dag. Vi vet at advokatene har etterlyst dette.

Olsen legger til at det foreløpig ikke finnes midler til en omfattende videreutvikling av Justishub, slik at nye aktører kan ta den i bruk. Det foreligger heller ingen felles planer om å utvide bruken av Aktørportalen inn mot andre aktører i straffesakskjeden.

– Men rent teknisk er det et potensial her, om enn litt frem i tid, sier Olsen.

Advokatene fornøyd

Generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith er positiv.

– Det høres lovende ut at man nå restrukturer og videreutvikler Aktørportalen. Vi håper at DA får tilstrekkelig med midler til at de også kan inkludere straffesaker og kommunikasjon mellom advokatene og politiet i Aktørportalen, sier Smith.