Sist uke sendte regjeringen ut et lovforslag, som skal gi regjeringen rett til å regulere bruken av karantenehotell gjennom forskrift. Forslaget ble sendt ut med én dags høringsfrist. Til tross for den korte fristen, er det helt uvanlig mange som har rukket å levere høringsuttalelser. Dette skyldes særlig at det er kommet en lang rekke høringsuttalelser fra privatpersoner med personlige synspunkter.

Professor Hans Petter Graver har, i motsetning til de fleste privatpersonene i høringen, gått inn i lovforslaget fra en mer akademisk vinkel. Hans konklusjon er at regjeringen bør droppe forskriftshjemmelen, og heller komme tilbake med et ordentlig lovforslag:

Annonse

To nye konsernadvokater til våre plattformer

«Etter mitt syn er det prinsipielt sett problematisk at regjeringen foreslår å endre på de grunnleggende spillereglene midt under en pågående kritisk situasjon. Generelt sett er dette en dårlig ide. De reglene vi har for å håndtere akutte situasjoner er gitt under rolige forhold og etter en ordinær lovbehandling med offentlig utredning, bred høring med vanlige høringsfrister og vanlig lovbehandling i Stortinget. Nå foreslås en endring av dette, under et sterkt tidspress, uten en forutgående utredning og med svært knappe frister og mulighet til å overskue konsekvenser.»

Graver peker på at departementet i høringsnotatet ikke har gitt noen begrunnelse for hvorfor man har valgt å fravike det som er normal prosedyre etter smittevernloven § 7-12. § 7-12 er lovens akuttfullmakt til regjeringen til å gi bestemmelser av lovgivningsmessig innhold, om det er fare ved opphold:

«Man må her også se på de mulige presedensvirkningene av et slikt forslag. Det å gjøre endringer i de grunnleggende reglene for hvordan man skal forholde seg i en akutt situasjon undergraver hele hensikten med å ha beredskapslovgivning. Vel kan man hevde at heller ikke beredskapslovgivning må bli en tvangstrøye, men terskelen for å fravike den bør være svært høy».

– Jeg synes departementets forslag er underlig, i lys av stortingsflertallets syn på SVs forslag for noen uker siden, om begrensning av regjeringens fullmakter i smittevernloven. Da sa flertallet, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, at vi fortsatt står midt i en pandemi, og at dette i seg selv tilsier at beredskapslovgivningen i minst mulig grad bør endres nå, sier Graver til Rett24.

Han ber departementet om i stedet å sende de materielle reglene om karantenehotell på høring, med sikte på å fremme disse reglene som lovforslag.

Også Advokatforeningen slakter forslaget, og ber om at hele ordningen med midlertidig karantenehotell avvikles. I stedet bør karanteneplikten pålegges gjennomført på valgfritt sted.

Norges institusjon for menneskerettigheter legger til grunn at den nærmere vurderingen av tiltakenes lovlighet vil fremgå av høringen om de nærmere forskriftsbestemmelsene.

Alle høringsuttalelsene finner du her