Bakgrunnen for at Tilsynsrådet besluttet å reise sak, var at en rekke fullmektiger i Wiersholm og Thommessen fremstod som advokater på firmaenes hjemmesider, uten at personene hadde advokatbevilling.

Begge firmaene har valgt å endre praksis, selv om verken Wiersholm eller Thommessen mener lovbestemmelser er brutt. Wiersholm ble tildelt en advarsel allerede i starten av februar, men saken mot Thommessen har dratt ut fordi Tilsynsrådet etterspurte mer informasjon.

Les:Tilsynsrådet vedtok å gi Wiersholm formell advarsel for feil tittelbruk

Det har de nå fått, og konklusjonen er likelydende, Thommmssen tildeles en formell advarsel, på samme grunnlag som Wiersholm. Tilsynsrådet skriver:

«Advokatselskapets ledelse har foretatt et bevisst valg når den har gitt advokatfullmektigene stillingskategori «fast advokat» eller «senioradvokat», til tross for at ledelsen har vært kjent med at vedkommende ikke har advokatbevilling. Det har også vært et bevisst valg å bruke feil tittel ved presentasjonen av den enkelte advokatfullmektigen utad. Det er videre grunn til å tro at praksisen har hatt en økonomisk motivasjon, bl.a. idet selskapet får en annen posisjon i Norge og internasjonalt som følge av at det fremstår som et større advokatfirma enn det faktisk er. Tittelen er også benyttet ved fremleggelse av tilbud til potensielle klienter, og har i den forbindelse etter det opplyste vært knyttet opp mot intervaller for timepris.»

Annonse

Spesialrådgiver Arbeidslivsavdelingen

Dropper sak mot fullmektiger

Managing partner Sverre Tyrhaug sier han ikke tror noen klienter er blitt villedet av praksisen de nå har forlatt.

– Vi er uenig i tilsynsrådets vurdering og redegjørelse, men har allerede siden vi mottok henvendelsen i november 2021 endret vår praksis, sier Tyrhaug.

Han opplyser at firmaets intensjon med stillingskategoriene «fast advokat» og «senioradvokat» var å synliggjøre de ansatte juristenes kompetanse og erfaring.

– I enkelte tilfeller har det vært behov for å gi ansatte med tittel advokatfullmektig en stillingsbeskrivelse – og tilhørende lønn og prising – som reflekterer erfaring, kompetanse og verdi, men slik at instruks har vært at de skal benytte tittel «advokatfullmektig» i korrespondanse mv. Det har ikke vært vår hensikt å villede noen ved å benytte stillingskategori på våre hjemmesider og i tilbud. Vi tror heller ikke at noen av våre klienter har blitt villedet. Det sentrale for våre klienter er først og fremst de ansatte juristenes erfaring og kompetanse, ikke om de oppfyller prosedyrekravet og har fått advokatbevilling, sier Tyrhaug.

Tilsynsrådet skrive at den finner det «urovekkende at advokatene ikke synes å ta inn over seg at bruk av titler som «fast advokat» eller «senioradvokat» kan være villedende overfor det rettssøkende publikum og andre samfunnsaktører».

Tilsynsrådet opprettet opprinnelig også saker mot de advokatfullmektigene som var involvert, men har landet på at det kun er firmaets ledelse som skal få reaksjon. Sakene mot fullmektigene er derfor lagt bort, skriver Tilsynsrådet.