55-åringen jobbet som seniorkonsulent i Forsvarets etterretningstjeneste på Lutvann i Oslo, men hadde ambisjoner om å komme seg utenlands i FN-tjeneste. Han hadde fra tidligere erfaring fra Forsvarets internasjonale operasjoner, og status som reserveoffiser.

I februar 2014 kunngjorde E-tjenesten på sitt intranett et kurs i Finland, som var rettet inn mot internasjonalt arbeid. 55-åringen sendte derfor en forespørsel til sine foresatte om å få delta på kurset, men fikk avslag.

Lagmannsretten legger til grunn at mannen da i stedet sendte en epost direkte til Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS), og sa til dem at han ikke trengte overordnedes godkjenning for å komme med på kurset, ettersom han var reserveoffiser. Dette medførte at mannen ble påmeldt til kurset.

Annonse

Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang (vikariat), Namsfogden i Innlandet

Dro på egen hånd

Deretter gikk han til sjefen sin og fortalte at han nå hadde fått plass på kurset – noe som ikke begeistret sjefen i det hele tatt. Tvert imot fikk han snart beskjed om at søknaden om permisjon var avslått, og at kursplassen var blitt kansellert.

Men 55-åringen var ikke typen til å gi seg, og reiste rett og slett til kurset likevel. Der ble han imidlertid avvist. Da arbeidsgiver ble kjent med dette, åpnet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sak for og fratok ham Strengt Hemmelig-klareringen. Dette førte igjen til oppsigelse, ettersom slik klarering er en forutsetning for jobb i E-tjenesten.

Selv fremholder mannen at han ikke har forledet arbeidsgiver om sine planer vedrørende kurset.

Ikke i tvil

I Borgarting lagmannsrett har striden stått både om tilbakekallet av sikkerhetsklareringen, og om en oppsigelse er forholdsmessig. Lagmannsretten er ikke i tvil:

«(55-åringens) handlinger og opptreden i forbindelse med Finlandskurset har ingen direkte tilknytning til behandling av skjermingsverdig informasjon, men etter lagmannsrettens syn har (han) ved sine handlinger opptrådt på en måte som gir grunn til å stille spørsmål ved hans lojalitet, pålitelighet og sunne dømmekraft, og således også hans sikkerhetsmessige skikkethet.»

Retten legger til grunn at kurset i Finland var helt irrelevant som kompetansetiltak i den posisjonen mannen jobbet i, men at det ville kunne være kvalifiserende for internasjonal tjeneste, særlig FN-oppdrag.

Lagmannsretten mener også at det ikke er grunnlag for å la mannen stå i stillingen mens oppsigelsen behandles i rettsapparatet:

«I vurderingen har lagmannsretten lagt særlig vekt på at (55-åringen) har mottatt full lønn helt siden sikkerhetsklareringen ble trukket tilbake høsten 2014, at det var hans egen opptreden som var årsaken til oppsigelsen, at arbeidsgiver ikke har hatt og heller ikke har arbeidsoppgaver han kan utføre, og at lagmannsretten i likhet med tingretten ikke har vært i tvil om at oppsigelsen var gyldig.»

Dommen leser du her