31. august i fjor kunngjorde Petter Wille at han ville fratre sin stilling ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter med umiddelbar virkning. Stortingets presidentskap besluttet senere å konstituere nestleder Adele Matheson Mestad som direktør, før stillingen ble utlyst.

Søknadsfristen gikk ut i februar, og søkerlisten hadde – foruten Matheson Mestad selv – to navn med juridiskfaglig menneskerettserfaring. De to var Njål Høstmælingen, som blant annet har skrevet læreboken Internasjonale menneskerettigheter fra 2003, og Gro Nystuen, som var førsteamanuensis ved Norsk senter for menneskerettigheter fra 2005 til 2013.

38 år gammel

I en innstilling som ble fremmet torsdag, står det at presidentskapet etter grundige overveielser har besluttet å innstille konstituert direktør Adele Matheson Mestad som ny direktør ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Institusjonen er uavhengig, men administrativt underlagt Stortinget. Innstillingen skal behandles av Stortinget i plenum.

Matheson Mestad er 38 år gammel, og cand.jur. fra 2005. Hun har også en master (LLM) i internasjonale studier fra New York University.

Mestad jobbet som advokat hos Regjeringsadvokaten fra 2006 til 2016, frem til hun ble ansatt som NIMs første nestleder. Hun fikk møterett for Høyesterett i 2013, og har vært oppnevnt som mekler hos Riksmekleren siden 2015.

Etableringen av NIM var et svar på FNs anbefaling til alle stater om å ha en uavhengig nasjonal institusjon for å fremme og beskytte menneskerettighetene nasjonalt.

NIM består i dag av 20 ansatte i Oslo og Kautokeino.