Påtalemyndigheten mener Saeme gjorde seg skyldig i grov korrupsjon ved at han, i bytte mot kontanter, «lovet» en klient at ikke ville bli reist tiltale i en heroinsak der klienten var siktet.

Les: Aktor ba om ti måneders fengsel for korrupsjonstiltalt advokat

I tingretten ble det i februar full frifinnelse, og nå er lagmannsretten kommet til samme resultat. Lagmannsretten mener «det er sterke holdepunkter for at gjerningsbeskrivelsen i tiltalen post I ikke rammes av korrupsjonsbestemmelsen» i det hele tatt. Ettersom retten uansett ikke finner det bevist hva som egentlig var motivasjonen bak kontantsummen Saeme mottok, dropper retten å ta endelig stilling til det rettslige.

Aktor hadde, som i tingretten, lagt ned påstand om 10 måneders fengsel, samt fradømmelse av retten til å være offentlig oppnevnt forsvarer. Lagmannsretten skriver:

«Bevissituasjonen er så vidt uklar at lagmannsrettens flertall etter en samlet vurdering har kommet til at det ikke er hevet over enhver rimelig tvil at Saeme har krevd, mottatt eller akseptert tilbud om en fordel for seg selv. Det kan ikke ses bort fra at det var Bs penger som Saeme oppbevarte, og at det således var snakk om klientmidler. Etter flertallets syn skal han derfor frifinnes. Det er da ikke nødvendig å gå inn i utilbørlighetsvurderingen.»

En meddommer stemte for domfellelse for bedrageri, men ikke korrupsjon.

– Min klient har nå vært uten advokatbevilling i nesten to år ut fra et forhold som ikke var straffbart. Det er manglende rettssikkerhet når ingen domstol har villet vurdere hans bevilling disse årene, sier forsvarer John Chr. Elden til Dagbladet.