Offentlige søkerprosesser er ment å forhindre kameraderi og utenforliggende hensyn ved tildeling av offentlige stillinger. Samtidig er det en kjent sak prosessen i mange tilfeller oppfattes som unødvendig byråkratisk i etatene, fordi det uansett ikke er noen reell tvil om hvem som skal ha jobben.

Eller, som den nå avgåtte regjeringen skrev i høringsnotatet som ble sendt ut like etter sommerferien: «Kravet kan føre til uheldige skinnprosessar der kvalifikasjonskrava i utlysingsteksten blir tilpassa kvalifikasjonane til den som er mellombels tilsett, og som arbeidsgivaren ønsker å tilsette fast.»

For å unngå denne situasjonen, og ikke minst for å hindre at midlertidige ansatte drar andre steder heller enn å stille seg på en offentlig søkerliste, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslått at man skal gjøre unntak fra kravet om offentlige utlysninger ved overgang fra midlertidig til fast stilling.

Hvor mange stillingsutlysninger som da vil bli overflødige, fremgår ikke av høringsnotatet.

Bred støtte

I høringsrunden fremkommer det at forslaget har bred støtte fra virksomhetene i offentlig sektor:

  • Medietilsynet skriver at forslaget etter deres syn vil «gjere rekrutteringsarbeidet enklare og mindre byråkratisk». Tilsynet tror også at endringen vil gjøre det lettere å få godt kvalifiserte søkere til midlertidige stillinger.
  • Finanstilsynet ønsker seg enklere tilsettingsprosesser, og støtter forslaget.
  • Universitetet i Oslo tror forslaget kan øke tilliten til statlige arbeidsgivere, ved at «utlyste stillinger i staten i langt større grad vil være reelle prosesser».
  • Diskrimineringsnemnda mener forslaget vil være bra for arbeidsmiljøet, «ved å unngå uro og usikkerhet rundt spørsmålet om videre ansettelse», i tillegg til at man sparer ressurser.
  • Arbeidstakerforeningen Akademikerne støtter forslaget fordi «det er en gjentakende tilbakemelding at ansettelser fra midlertidig til fast stilling preges av skinnprosesser, der utlysningene er skreddersydd for den som innehar den midlertidige stillingen».
  • Advokatforeningen skriver at den ikke har «innvendinger til de foreslåtte unntakene fra utlysning av stillinger og kvalifikasjonsprinsippet ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse i staten».
  • YS Stat skriver at hensynet til de ansatte som blir midlertidig ansatt i slike stillinger, «veier tyngre enn at hensynet til kvalifikasjonsprinsippet ikke fullt ut blir ivaretatt».

Sier nei

Men ikke alle er enige i at dette er en god ide. Juristforbundet Stat, med tidligere leder av Politiadvokatene Sverre Bromander i spissen, mener at bekjempelse av eventuelle skinnprosesser må gjøres «på annen måte enn ved å innføre unntaksregler som kan uthule kvalifikasjonsprinsippet ytterligere».

Juristforbundet mener for det første at forslaget uthuler hovedregelen om at stillinger i staten skal utlyses offentlig, og at man dermed svekker grunnprinsippet om at stillinger skal tilbys til den som er best kvalifisert. I tillegg frykter forbundet at endringene vil utfordre hovedregelen om fast ansettelse, ettersom virksomhetene «kan gi seg selv en sikkerhetsventil ved at en stilling senere kan omgjøres til fast».

Av samme grunn er også LO-forbundet NTL Skatt negativ. Tjenestemannslaget frykter ordningen skal bli «et insitament for økt bruk av midlertidige stillinger».

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) er siden dette forslaget ble lansert byttet ut med kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Hvorvidt han vil følge opp forslaget forgjengeren gjenstår å se.

Høringsfristen utgår i dag, fredag, og alle høringsuttalelsene finner du her.