Den 37 år gamle kvinnen var tiltalt i en mindre straffesak, og skulle få saken pådømt for Glåmdal tingrett. I forkant hadde hun valgt John Chr. Elden som forsvarer, men slik ble det ikke. Aktor glemte ved berammelsen å opplyse om forsvarervalget, og dermed ble kvinnen i stedet representert av en av tingrettens faste forsvarere.

Kvinnen ble idømt til en kortere fengselsstraff, en straff Eidsivating lagmannsrett deretter nektet å ankebehandle. Nå har Høyesteretts ankeutvalg opphevet denne nektelsen.

– Burde reagert

Påtalemyndigheten argumenterte for at forsvareren som ble oppnevnt var svært erfaren, og at kvinnen dessuten burde ha reagert da hun mottok kopi av forsvareroppnevningen. Kvinnen anførte på sin side at saksbehandlingsfeilen krenket hennes rettigheter etter både lov, Grunnlov og opptil flere artikler i EMK.

Høyesterett konkluderer først med at feilen ikke skal gis ubetinget ugyldighetsvirkning for selve dommen, etter straffeprosessloven § 343 andre ledd nr. 7, som gjelder dom avsagt uten forsvarer. Dette fordi det tross alt var forsvarer til stede, om enn ikke den valgte.

Burde vurdert feilen

Når det kommer til ankenektelsen, mener imidlertid Høyesterett at saken stiller seg annerledes.

«Det følger av EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav c at retten til fritt forsvarervalg inngår som et helt grunnleggende element i retten til en rettferdig rettergang. Lagmannsretten burde derfor ha vurdert spørsmålet om anken skulle fremmes til behandling også for å oppfylle dette kravet – om ikke annet i én instans.

Påtalemyndigheten har fremholdt at tingrettens forsvareroppnevning var vedlagt stevningen som vitterlig ble forkynt for A. Hun ble gjennom stevningen også klar over datoen for hovedforhandlingen, og det er ikke anført noe som tilsier at hun hadde gyldig fravær i saken. Selv om A selv hadde oppfordring til å reagere på forsvareroppnevningen da denne ble gjort kjent for henne, er utvalget enig med forsvarer i at ansvaret for det inntrufne etter omstendighetene ikke kan overføres til henne.»

 – Det er bra at Høyesterett på denne måten innskjerper politiets og rettens plikt til å følge det frie forsvarervalg. Politiet forsøkte å overføre ansvaret for sin egen feil til siktede. Det lykkes de heldigvis ikke med, kommenterer John Chr. Elden.

Les hele kjennelsen her