Kun halvparten av landets kommuner har egne jurister. Ganske oppsiktsvekkende, tatt i betraktning at det er kommunene som er «førstelinjeforvaltere» av rettsstaten. Det er kommunene som håndterer en vesentlig del av det regelverket vi som borgere forholder oss til. Vi må forvente at kommunene har kompetanse til å treffe riktige vedtak i henhold til lover og forskrifter og sørger for at saksbehandlingen er forsvarlig.

Som advokat var jeg nylig engasjert i en alvorlig mobbesak, hvor skolen hadde forsømt å behandle saken i overensstemmelse med kravene i opplæringsloven. Jeg erfarte da at både skoleledelsen og skoleeier, dvs en middels stor kommune, ikke hadde nødvendig kunnskap om verken opplæringsloven eller forvaltningsloven. Det var ikke mulig å ha en saklig kommunikasjon med de ansvarlige som nettopp skal forvalte disse lover overfor barna. Jeg kan komme med flere eksempler fra andre områder. Dette viser at kommuner ikke har den kompetansen som Stortinget gjennom lovvedtak forutsetter at kommunene skal ha.

At kommunene har ressurser til å følge opp lovpålagte forpliktelser er en grunnleggende forutsetning for at sentrale deler av rettsstaten kan fungere, og at vi som borgere kan ha tillit til at «systemet» fungerer. Tillit til rettsstaten er en forutsetning for et velfungerende demokrati.

Regjeringen har nå foreslått i statsbudsjettet at alle kommuner skal ha egne psykologer. En tilsvarende målsetting bør gjelde med hensyn til jurister.