Onsdag vil ytterligere tre sorenskriverstillinger bli utlyst. Dette gjelder

  • Leder for Nord-Troms og Senja tingrett
  • Leder for Trøndelag tingrett
  • Leder for Follo og Nordre Østfold tingrett

Dermed er det kun Asker og Bærum tingrett, av de domstolene som bli berørt av reformen, som ikke skal gjennom en ansettelsesprosess for ny domstolleder. Asker og Bærum skal slås sammen med Ringerike tingrett.

I tillegg kommer fem lederstillinger som ikke er berørt av reformen, fordi domstolene som skal slås sammen allerede ligger under felles ledelse.

Diskusjon

Bakgrunnen for at disse lederstillingene først nå bli utlyst, er at det har pågått en diskusjon om hvorvidt endringene i de aktuelle domstolene blir så liten at sorenskriveren har rett og plikt til å fortsette i stillingen.

Spørsmålet har flere steder skapt stor temperatur lokalt.

I en pressemelding skriver Domstoladministrasjonen at den har lagt til grunn et prinsipp om at dersom sammenslåingen medfører at den største enheten har ansatte som utgjør rundt 70 prosent, eller mer, av den nye enheten, så vil lederen for denne største enheten ha rett og plikt til å fortsette som leder.

– Reist stor tvil

Spørsmålet var også aktuelt for Oslo tingrett, som skal slås sammen med Oslo byfogdembeter. Den ble utlyst for halvannen uke siden, etter at sorenskriver Yngve Svendsen ba om det.

– Det er fra flere hold, blant annet i en utredning innhentet fra Dommerforeningen og i innspill fra Oslo byfogdembete, reist stor tvil om det er adgang til å ansette lederen uten offentlig kunngjøring. Jeg mener det er viktig for lederens legitimitet, og for at sammenslåingen skal bli vellykket, at det ikke er tvil om at utvelgelsen av ham/henne har skjedd på riktig måte. Det er også viktig at det er den best kvalifiserte som blir leder. Jeg har derfor bedt om at stillingen som leder av den sammenslåtte domstolen blir utlyst offentlig, uavhengig av om Domstoladministrasjonen skulle konkludere med at jeg har rett på stillingen uten utlysning eller ikke, sier Yngve Svendsen til Rett24.

Søker

Han bekrefter at han er søker til stillingen. Det gjør også Unni Sandbukt, som leder tingretten i Tromsø, og Leif O. Østerbø, som leder tingretten i Trondheim.

I tillegg til lederne for tingrettene, lyses det også ut lederstillinger for de nye, sammenslåtte jordskiftedomstolene. Direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, mener det har vært en grundig prosess.

– Vi har involvert alle berørte domstolledere og tillitsvalgte. Vi har gjort en konkret vurdering av denne omorganiseringen. Jeg er kommet til at det skal svært mye til for at noen av dagens domstolledere gjenkjenner de nye lederstillingene i de nye rettskretsene. Jeg er trygg på at dette er en beslutning som gir et godt grunnlag for de nye domstollederne, skriver Urke i en pressemelding.

Alle de utlyste stillingene finner du i Rett24s stillingsdatabase.