Advokat Anders Pind fra det som da het Hammervoll Pind havnet i hardt vær i kjølvannet av den omfattende konkursen i Indigo Finans. Konkursen kom etter at Kapital hadde skrevet en artikkelserie som viste hvordan selskapet hadde lokket eldre og småsparere inn i svært risikable eiendomsinvesteringer.

Anders Pind representerte en av grunnleggerne av Indigo Finans. Vedtaket om å tilbakekalle bevillingen kom som følge av et bokettersyn, der Pind fikk kritikk for bokføring og håndtering av klientmidler. Pind har bestridt gyldigheten av vedtaket, og det er dette Oslo tingrett nå har tatt stilling til.

Annonse

Legal Counsel - Norway

Får delvis medhold

Pind anførte i retten at bevillingsnemnda feilaktig hadde lagt til grunn at han hadde hjulpet klientene med kreditorunndragelse, at det ikke forelå bokføringsfeil eller brudd på hvitvaskingsreglene, og at det dessuten var saksbehandlingsfeil som følge av manglende kontradiksjon.

Oslo tingrett er et stykke på vei enig med Pind i at det faktiske grunnlaget for bevillingsnemndas vedtak var feil. Nemnda får derfor ikke medhold i at Pind skal forbys å drive rettshjelp. Tingretten skriver:

«Oppsummert har nemnden basert seg på feil faktum hva gjelder (1) kreditorpågangen mot (klient) (2) (klientens) økonomi, (3) at et flertall av utbetalingene fra klientkontoen kun hadde bankkontoutskrifter og instruks fra klient som regnskapsbilag og (4) omstendighetene rundt betalingen på MNOK 10 til (klient). (...)

Av denne grunn mener retten at det er en ikke helt fjerntliggende mulighet for at feilene i faktum har virket inn på vedtaket. Ettersom vedtaket om forbud mot å yte rettshjelp er til ugunst for Pind, er virkningen av faktumfeilene at dette vedtaket er ugyldig.»

Mister bevillingen

Når det kommer til bevillingen, derimot, får staten medhold. Tingretten mener, som nemnda, at Pind har brutt både bokføringsreglene og hvitvaskingsreglene, og dessuten rettsstridig overført 1,8 millioner fra klientkonto til driftskonto.

«Samlet sett innebærer bruddene på reglene for klientmiddelhåndtering, bokføring og hvitvasking at Pind er uskikket til å drive advokatvirksomhet og at han ikke har den tilliten som er nødvendig i yrket», oppsummerer tingretten.

– Det er et merkverdig resultat, sier Anders Pind til Rett24.

– Retten legger korrekt til grunn at det er flere alvorlige feil i det faktiske grunnlaget for vedtaket, og at disse feilene har virket inn på vedtaket. Det er særlig gledelig for meg at de alvorlige anklagene om medvirkning til kreditorsvik og bedrageri i nemndens vedtak er ansett grunnløse. Når det er slike feil i begrunnelsen for et forvaltningsvedtak, skal vedtaket kjennes ugyldig. Deretter er det opp til Advokatbevillingsnemnden å vurdere om de vil treffe et nytt vedtak, basert på et riktig faktum, sier Pind.

Annonse

Advokat / advokatfullmektig - Bygg og entreprise

Ikke oppsettende virkning

Han mener tingrettens resultatet kjenner bevillingnemndas vedtak delvis ugyldig, og at dette ikke er noe det er anledning til.

– Enten har feilene vært så små at de ikke har virket inn, og da er vedtaket gyldig. Har de virket inn er vedtaket – både om adgangen til å yte rettshjelp og inndragningen av bevillingen – ugyldig. At reglene er slik, tror jeg nok også staten er enig i. Staten prosederte på at de mange feil ikke hadde virket inn på vedtaket, noe de altså ikke fikk medhold i. Det blir selvsagt en anke fra min side og jeg antar staten gjør det samme, sier Pind.

Pind har til nå fått innvilget utsatt iverksettelse av tilbakekallet, men det mener tingretten det ikke lenger er grunnlag for. Retten skriver:

«Etter en grundig prosess har retten nå kommet til at vilkårene for tilbakekall av advokatbevillingen er til stede. Retten beslutter derfor at tilbakekallsvedtaket ikke lenger skal ha utsatt iverksettelse. Det vises til hovedregelen om umiddelbar iverksettelse av vedtaket. Det foreligger ikke særlige grunner som taler for å gjøre unntak fra denne hovedregelen. Dette innebærer at vedtaket om tilbakekall av Pinds advokatbevilling gjelder fra og med avsigelse av denne dommen.»

Tingretten mener ingen av partene i saken har fått medhold i det vesentlige, og tilkjenner derfor ikke sakskostnader.