Miljørganisasjonene tapte søksmålet om Grunnloven paragraf 112 i Oslo tingrett. Mandag leverte de anke direkte til Høyesterett.

Les hele anken her

«Saken gjelder anvendelsen av Grunnloven paragraf 112 som grunnlag for overprøving av forvaltningsvedtak, som aldri har vært prøvd for domstolene før. I tillegg er saken første gang utvinningstillatelser gitt i medhold av petroleumsloven prøves for norske domstoler. Dette er vedtak av usedvanlig stor betydning for det norske samfunnet, og saken reiser flere prinsipielle spørsmål knyttet til de rettslige rammene for slike vedtak», skriver miljøorganisasjonene i anken.

Hvorvidt Høyesterett vil akseptere en direkteanke, eller om saken vil bli sendt til lagmannsretten, er ikke avklart.

Les vilkårene for direkteanke her

Det er Greenpeace og Natur og Ungdom som er ankende parter, med Besteforeldrenes klimaaksjon som partshjelper. Prosessfullmektig for miljøorganisasjonene er Cathrine Hambro, fra Wahl-Larsen Advokatfirma og Emanuel Feinberg fra  Advokatfirmaet Glittertind.

– Formålet med § 112 er å ivareta innbyggernes og etterslektens miljørettigheter. Dersom utslipp fra norskprodusert olje rammer disse rettighetene, er det brudd på § 112 uavhengig av hvor den forbrennes, sier Cathrine Hambro i en pressemelding.

I Oslo tingrett var det regjeringsadvokat Fredrik Sejersted som prosederte saken på vegne av staten.

Les om kjernen i anførslene her