Halvard Helle og Anders Ødegård i Advokatfirmaet Schjødt skriver i Rett24 at åpenhetslovens sanksjonsregime bør utsettes. Virke har også vært bekymret for hvordan tilsynet vil håndheve regelverket når dette trer i kraft til sommeren. Forbrukertilsynet har imidlertid vært tydelige på at veiledning vil være tilsynets hovedaktivitet i starten. Dette budskapet kommuniserer vi til våre medlemmer.

Virke organiserer og representerer over 24 000 virksomheter, og mange av våre medlemsbedrifter tar kontakt med oss for veiledning.

I seminar om åpenhetsloven i regi av departementene og i dialog med oss i Virke, har Forbrukertilsynet understreket at de vil ha fokus på veiledning om hvordan loven skal følges opp. I sin behandling la også Stortinget stor vekt på viktigheten av opplæring og veiledning ved innføring av den nye loven.

Forbrukertilsynet og lovgiver har flere ganger presisert at de først og fremst er opptatt av at næringslivet skal jobbe med ansvarlighet. Et sentralt formål med åpenhetsloven er ansvarlighet knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle ledd.

Terskelen for sanksjoner skal og vil være høy, og vil trolig først være aktuell dersom virksomhetene ikke følger opp etter råd og veiledning. Forbrukertilsynet har her god ryggdekning hos lovgiver, som understreket betydningen av å gi næringslivet både veiledning og tid til å møte kravene i loven.

Virke har vært en aktiv pådriver for åpenhetsloven, både ved deltakelse i lovutvalget og gjennom dialog med regjeringen og Stortinget. Underveis har vi hatt god dialog og tilbakemeldinger fra et bredt spekter av våre medlemmer i næringslivet. Vi vil fortsette arbeidet med åpenhetsloven i samarbeid med våre medlemmer og Forbrukertilsynet, og skal gjøre vårt for at lovens regler blir tydeligere og overholdes av våre medlemmer.