Arbeidsretten avsa mandag en dom som vil få betydning for hvor store offentlige, verbale utblåsninger arbeidsgivere vil måtte tåle fra sine ansatte. Saken har bakgrunn i en formell advarsel som ble gitt til en tillitsvalgt elektriker på Kristin-plattformen til Equinor.

I en opphetet debatt om de ansattes røykefasiliteter, sendte elektrikeren et leserinnlegg til Stavanger Aftenblad, der han under tittelen «Misnøyens beger renner over!» blant annet skrev:

«Jeg frykter at vi snart er vitne til en alvorlig ulykke på norsk sokkel. Ikke fordi vi mobber dem som røyker, men på grunn av måten vi styrer virksomheten på. Nettopp fordi trepartssamarbeidet har strandet. For dessverre er beslutningstakerne i Norges største selskap, akkurat like arrogante og kunnskapsløse når det gjelder det å styre risiko for storulykker.»

Den ansatte var tillitsvalgt i fagforeningen SAFE. Equinor mente ytringen var et brudd på lojalitetsplikten i arbeidsforholdet.

Dissens

Arbeidsrettens flertall mener imidlertid at arbeidsgiver får tåle såpass, og skriver:

«Debattinnlegget var utvilsomt provoserende og til dels usaklig i sin form. Etter flertallets syn er det i dette tilfellet likevel ikke tilstrekkelig til å karakterisere ytringen som illojal, heller ikke på grunnlag av Hovedavtalens krav til tillitsvalgtes opptreden, jf. nedenfor. Selv om det ble brukt ord som «arrogante» og «kunnskapsløse», var ikke dette rettet mot navngitte personer. Det må tas hensyn til at innlegget ble skrevet i en periode hvor samarbeidsklimaet var vanskelig.

Innleggets provoserende form kan også ha bidratt til å begrense eventuelle skadevirkninger, fordi stilen i seg selv svekker troverdigheten. Ytringen fremstår også på denne bakgrunn som lite egnet til å skade Equinors omdømme.»

De to partsoppnevnte lekdommerne fra arbeidsgiversiden dissenterer, og skriver:

«Ved vurderingen av om en uttalelse er vernet av ytringsfriheten, må det tas hensyn til ytringens innhold, form og formål. Mindretallet mener ytringens usaklige, destruktive og provoserende form var unødvendig i forhold til formålet med innlegget. Realitetene i budskapet kunne vært gitt i en langt mer balansert språkdrakt.»

Takhøyde

Hovedavtalens krav om saklig grunn for å meddele tillitsvalgte advarsel begrunnet i utøvelsen tillitsvervet, har ifølge NHO ikke tidligere vært prøvet i Arbeidsretten. 

YS-leder Erik Kollerud mener avgjørelsen er en viktig prinsipiell sak for tillitsvalgte.

– Den norske arbeidslivsmodellen bygger på partssamarbeid, medvirkning og tillit. Det skal være stor takhøyde for å si ifra når man opplever at ting ikke er som de skal. Man skal ikke straffes for saklig uenighet. Det slår denne dommen fast, sier Kollerud på YS' egne sider.

Les dommen her