– Arbeidsgiverforeningen Spekter og NRK opplever ikke at det er noen reell mulighet for at dommer Wahl vil kunne ha et tilstrekkelig åpent sinn til realitetsbehandling av denne saken, sa NRKs prosessfullmektig Tarjei Thorkildsen under rettsmøtet i Arbeidsretten mandag.

Dette er en opplevelse arbeidsgiver i så fall må leve med, etter at Arbeidsretten har konkludert i habilitetssaken. I kjennelsen slår Arbeidsretten fast at Jakob Wahl ikke skal vike sete i den forestående hovedforhandlingen, der Norsk Journalistlag har reist sak mot NRK og arbeidsgiverforeningen Spekter.

«Hører hva du sier»

Bakgrunnen for saken var at Wahl, under et saksforberende møte i april, kom i en diskusjon med Thorkildsen om hvor bredt saken skulle legges opp. I avslutningen av diskusjonen skal Wahl flere ganger ha uttalt til advokat Thorkildsen at «jeg hører hva du sier, men …».

Les mer om bakgrunnen her

Arbeidsretten skriver:

«Ut fra forklaringene må det legges til grunn at det ikke ble uttalt noe mer eller noe uttrykkelig om Nokas-dommens betydning for saken. Uttalelsen kan isolert sett ikke forstås som en tilslutning til NJs anførsler. Berammelse ble deretter gjort i samsvar med Spekter/NRKs anførsler. Arbeidsretten kan ikke se at dommer Wahl ut fra ordene som falt under diskusjonen i det saksforberedende møtet og beslutningen som ble truffet har tilkjennegitt et standpunkt til tvistespørsmålene i saken som gir holdepunkter for å anta at han faktisk vil være påvirket av utenforliggende hensyn.»

Flere saker

Den aktuelle tvisten gjelder en nedbemanning i NRK Østlandssendingen, der Norsk Journalistlag blant annet mener NRK ikke har lagt tilstrekkelig vekt på ansiennitet ved utvelgelsen. Saken er en av flere saker der dette spørsmålet settes på spissen denne våren. Fra før er en ansiennitetsdiskusjon i den såkalte Skanska-saken sluppet inn til behandling i Høyesterett.

Hovedforhandling i NRK-tvisten er berammet til midten av juni.

Les hele kjennelsen her