– Arbeidsgiverforeningen Spekter og NRK opplever ikke at det er noen reell mulighet for at dommer Wahl vil kunne ha et tilstrekkelig åpent sinn til realitetsbehandling av denne saken, sa NRKs prosessfullmektig Tarjei Thorkildsen under rettsmøtet i Arbeidsretten mandag.

Bakgrunnen for habilitetsinnsigelsen er en diskusjon Thorkildsen og Jakob Wahl hadde om ansiennitetsprinsippet under et saksforberedende møte i april. 

«Jeg hører hva du sier»

– I denne meningsutvekslingen vedrørende sakens materielle spørsmål, kunne dommer Wahl forholdt seg helt passiv, eller nøyd seg med å påpeke at dette ikke er et møte for å diskutere eller ta stilling til sakens materielle spørsmål. Dommer Wahl valgte imidlertid å henvende seg til undertegnede med henvisning til resultatet i Nokas, hvorpå han flere ganger sa: «jeg hører hva du sier, men...», sa Thorkildsen i retten.

I den omstridte meningsutvekslingen mente Norsk Journalistlag (NJ) det var unødvendig å kjøre full prejudisiell prøving av oppsigelsesgrunnlaget også etter arbeidsmiljølovens regler, ettersom adgangen til å avsi dom for ugyldighet på rent tariffmessig grunnlag etter deres syn allerede er avklart i den såkalte Nokas-dommen fra arbeidsretten i 2016.

Dette er en dom som var et digert nederlag for arbeidsgiversiden. 

– Dommer Wahls uttalelser oppfattes slik at han allerede har konkludert med at det ikke er grunnlag for å komme til noe annet resultat enn i Nokas, sa Thorkildsen til Arbeidsretten.

Tidligere LO-advokat

Jakob Wahl har ledet arbeidsretten i ni år, og kom da fra stilling som lagdommer i Borgarting. Før det var han i mange år advokat for LO. Tross LO-bakgrunnen er han oppnevnt som nøytral fagdommer i Arbeidsretten, som normalt settes med tre nøytrale jurister og fire partsoppnevnte meddommere.

Det var også Jakob Wahl som ledet retten da den omstridte Nokas-dommen ble avsagt i 2016, en dom som sementerte en tolkning av ansiennitetsprinsippet som arbeidsgiverne har kjempet sterkt mot – og som LOs advokater i alle år har kjempet tilsvarende hardt for å få gjennomslag for. Ikke minst gjennom Wahl selv, som i kraft av å være nestleder ved LOs juridiske avdeling selv fremmet ansiennitetsprinsippet ved nedbemanning, som her: Aftenposten 2002: «LO varsler rettssaker»

– Uspesifisert føleri

NJs prosessfullmektig Knut Skaslien avviste i rettsmøtet mandag fullstendig at Wahl har sagt noe som gjør ham inhabil.

– Om man anser dette for å medføre inhabilitet, da anvender man en terskel som er så lav at parter kan skyte ut dommere etter uspesifisert føleri, sa Skaslien under sitt innlegg. Han stilte også spørsmål ved om det egentlig ble sagt noe «men» etter den aktuelle setningen. Heller ikke noe «prikk-prikk-prikk» kunne Skaslien huske:

KS
Knut Skaslien, NJ

– «Jeg hører hva du sier» er et utsagn helt uten normativt innhold. Det er definitivt ikke et standpunkt. I en profesjonell dialog vil det naturlige meningsinnholdet være en meddelelse om at «jeg har oppfattet ditt budskap men tar ikke stilling til det her og nå». Det er det motsatte av hva saksøker hevder. Det er altså denne uttalelsen som oppfattes dithen at Wahl allerede har konkludert, og det kan ikke denne side se noe grunnlag for. Det angivelig problematiske ligger i det som er beskrevet som «prikk-prikk-prikk». Det er der det angivelige problemet ligger, men hva er det? Det er vi over i det spekulative føleri, sa Skaslien.

En av flere saker

Den aktuelle tvisten gjelder en nedbemanning i NRK Østlandssendingen, der Norsk Journalistlag blant annet mener NRK ikke har lagt tilstrekkelig vekt på ansiennitet ved utvelgelsen. Saken er en av flere saker der dette spørsmålet settes på spissen denne våren. Fra før er en ansiennitetsdiskusjon i den såkalte Skanska-saken sluppet inn til behandling i Høyesterett.

Kjernen er diskusjonen om hvorvidt ansienniteten er en hovedregel ved nedbemanning, eller om det bare er ett av flere saklige hensyn man kan legge vekt på.

Kort sagt ønsker arbeidsgiverne å stå betydelig friere til å fravike ansiennitet ved nedbemanning enn hva LO (og Arbeidsretten) mener Hovedavtalen gir rom for.

Les om vårens store ansiennitets-slag her

Hva er siste instans...?

At Skanska-saken skal i Høyesterett, og ikke i Arbeidsretten som tross alt er spesialdomstol for dette, skyldes at partene langt på vei står fritt til å velge hvilket domstols-spor de ønsker å benytte.

– Det er ikke alltid like lett å få de ordinære domstoler til å forstå at de er bundet av Arbeidsrettens praksis, sa LOs advokat i saken Edvard Bakke til Rett24 i februar.

Men heller ikke dette er alle enige om. Blant dem er advokat Nicolay Skarning, som er prosessfullmektig for arbeidsgiver i en av de andre ansiennitetssakene som går denne våren. Til Rett24 har han tidligere uttalt at Arbeidsrettens rettsoppfatning etter hans syn må vike for Høyesteretts, om disse kommer i konflikt om ansiennitetsprinsippet:

– Høyesterett dømmer etter Grunnloven i siste instans, og loven står over Hovedavtalen, sa Skarning. 

Arbeidsrettens konklusjon i habilitetsspørsmålet er ventet onsdag, mens hovedforhandling i NRK-tvisten er berammet til midten av juni.