Mandag ble det kjent at ankeutvalget har behandlet anken fra NHO og Skanska i Skanska-saken. Konklusjonen er at anken tillates fremmet. Dermed blir det full behandling av tarifforståelsen i Borgarting-dommen, en dom som i februar fikk NHO til å melde seg på som partshjelp.

I den påankede dommen skrev lagmannnsretten blant annet:

«Den mest alvorlige feilen er etter rettens syn at Skanska har anvendt ansiennitetsprinsippet slik det er nedfelt i Hovedavtalen paragraf 8-2, uriktig. Bestemmelsen forutsetter at bedriften som hovedregel følger ansiennitetsprinsippet ved innskrenkninger, men åpner for at det kan gjøres unntak når det foreligger saklig grunn.»

Rød klut

Premissene fra Borgarting er en rød klut for arbeidsgiversiden, som gjennom mange år har argumentert for en annen forståelse av den aktuelle paragrafen. Samtidig var dommen en total seier for LOs syn på bestemmelsen, og saken føyer seg inn som en av tre store saker om dette denne våren. Tilsammen kommer disse til å sette varige spor i tolkningen av denne – for de fleste bedrifter – helt sentrale regelen.

Rett24 oppsummerte striden her

I anken skriver NHO blant annet:

«NHO mener at lagmannsretten har anvendt feil tariffnorm ved sin angivelse av at bedriften som 'hovedregel' skal anvende ansiennitet. (....) Det er intet tariffrettslig grunnlag for å oppstille krav om at ansienniteten skal være hovedregelen.»

– Vanskeliggjør nedbemanning

Konserndirektør i Skanska, Steinar Myhre, uttalte i mars til Rett24 at Borgartings tolkning, dersom den blir stående, vil kunne vanskeliggjøre store nedbemanningsprosesser i tariffbundne virksomheter. 

– Vi opplever at lagmannsretten ikke har vist tilstrekkelig forståelse for den situasjon som nødvendiggjorde nedbemanningen, og at retten har gått for langt i å overprøve de grundige og samvittighetsfulle vurderinger Skanska gjorde av hvem som skulle fortsette i virksomheten, etter en nær dialog og enighet med tillitsmannsapparatet, sa Myhre.

Arbeidsretten eller Høyesterett?

LOs prosessfullmmektig Edvard Bakke sier at det etter LOs syn ikke var grunn til å fremme saken til behandling.

– Tarifforståelsen, som er den bærende begrunnelsen for anken, er dessuten brakt inn for Arbeidsretten av LO. Når saken først er fremmet til behandling, ser vi frem til Høyesteretts avgjørelse, sier Bakke. Han har tidligere pengtert at det etter LOs syn «ikke alltid er like lett å få de ordinære domstoler til å forstå at de er bundet av Arbeidsrettens praksis».

Også denne vurderingen er imidlertid gjenstand for diskusjon. Advokat Nicolay Skarning, som er prosessfullmektig i en av de andre ansiennitetssakene som går denne våren, har uttalt følgende:

«Høyesterett dømmer etter Grunnloven i siste instans, og loven står over Hovedavtalen. Så min oppfatning er at Arbeidsrettens rettsoppfatning må vike for Høyesteretts, om disse kommer i konflikt om ansiennitetsprinsippet.»