Saksøkeren i tvisten Høyesterett nå har avgjort, har i en årrekke jobbet som manager for en rekke norske artister, og vært dommer i den TV-sendte talentkonkurransen Idol. Denne virksomheten ble etablert og drevet i et selskap som stiftet før ekteskapet, og dermed i utgangspunktet gjenstand for skjevdeling ved et ekteskapsbrudd.

Kort tid etter ekteskapsinngåelsen gikk imidlertid mannen ut av dette selskapet, for å starte på nytt i et eget selskap. Bakgrunnen var uenighet med de andre partnerne. Han tok altså med seg sin personlige virksomhet som manager, og klientforholdene, inn i det nyetablerte selskapet. Overfor Høyesterett har mannen anført at dette nye selskapet skal kunne skjevdeles, selv om det ble etablert mens han var gift, ettersom det var en videreføring av virksomheten i det gamle selskapet.

Ordlyden i ekteskapsloven §59 lyder: «Verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller senere har ervervet ved arv, eller ved gave fra andre enn ektefellen, kan kreves holdt utenfor delingen.» 

Det sentrale spørsmålet Høyesterett nå har drøftet, er hvilke krav som skal stilles til begrepet «klart kan føres tilbake». Retten legger til grunn at det er den som krever skjevdeling som har bevisvbyrden, og at det må stilles «nokså strenge krav til bevisene – faktum må være noenlunde på det rene, og det skal ikke være tvil om at den aktuelle formuen stammer fra skjevdelingsmidler.»

I den konkrete vurderingen legger retten vekt på at aksjeinnskuddet ved etableringen av det nye selskapet ble betalt fra en konto med likedelingsmidler, og at det var et uklart økonomisk skille mellom mannens rolle som arbeidstager i artistselskapet, og hans privatøkonomi, blant annet ved at det ikke var klart om lønnsutbetalingene var markedsmessige.

Førstvoterende dommer Erik Thyness konkluderer:

«A har etter mitt syn følgelig ikke godtgjort at verdien av aksjene i ÆÅ-selskapene «klart kan føres tilbake til» aksjene han eide i X ved ekteskapets inngåelse, eller til skjevdelingsmidler som er kommet til under ekteskapet. Kravet om skjevdeling må derfor forkastes.»

I kjølvannet av skilsmissen har forøvrig selskapets omsetning gått til himmels, som følge av den internasjonale suksessen til artisten Alan Walker. Selskapet omsatte i fjor for over 50 millioner kroner. 

Hele dommen kan du lese her.