Stein-Robin Kleven Bergh er lokalpolitiker for Fremskrittspartiet, og sitter i styret i Eidskog fremskrittsparti. Han ble i 2015 valgt inn som tredje vararepresentant til kommunestyret i Eidskog. Til daglig har han jobbet som politibetjent ved Eidskog lensmannskontor.

- Utilbørlig

Avskjedssaken ble reist i 2013, siden opprettholdt av tingretten. Borgarting lagmannsrett drøfter forholdet til EMK art 10 og Grl paragraf 100, og konkluderer slik:

"Berghs ytringer har samlet slik form, omfang, rekkevidde og innhold at de må anses som utilbørlige etter tjenestemannsloven § 15 og at de bryter ned den tilliten som er nødvendig for stillingen som polititjenestemann. Tillitsbruddet forsterkes av at det dreier seg om ytringer av samme karakter som foranlediget den advarselen han hadde fått. At Bergh i denne perioden har arbeidet som etterforsker og ikke i operativ tjeneste ute, har etter lagmannsrettens syn ingen betydning. Som etterforsker behandler han et bredt spekter av sakstyper og kommer i kontakt med personer fra mange forskjellige miljøer og med ulik bakgrunn med hensyn til etnisitet og religion."

Muslim-vitser

Forut for den første advarselen publiserte Bergh blant annet:

"Hvordan ser man at en muslim har sneket seg inn i himmelen? Jo, Tyren, være, løven og steinbukken er Halal slaktet. Skytten er likvidert. Vekten er stjålet, Jomfruen og tvillingene er voldtatt og karlsvogna mangler 4 felger!!!"

og 

"Våren er kommet og asylsøkerne begynner å sykle langs veiene igjen. Pass god på så du ikke kjører på dem. Det kan være din sykkel.."

Fikk advarsel

Den 54 år gamle politimannen ville nådd politiets særaldersgrense for pensjon om fire år om han ikke var blitt avskjediget. Retten mener likevel ikke at avskjedigelsen er uforholdsmessig, og skriver:

"Når de strenge lovbestemte vilkårene for avskjed etter tjenestemannsloven er oppfylt, legger lagmannsretten til grunn at det i utgangspunktet skal mye til for at en avskjed skal anses som uforholdsmessig. Bergh hadde fått en klar advarsel om at gjentatt utilbørlig atferd kunne føre til en strengere reaksjon, som i praksis ville være avskjed. Når han ikke tok advarselen tilstrekkelig alvorlig, får slike nærliggende konsekvenser av avskjeden mindre vekt i forholdsmessighetsvurderingen. Konsekvensene for retten til alderspensjon følger direkte av loven. Det er videre alminnelig kjent at det kan være vanskelig for personer på Berghs alder å få nytt arbeid, men lagmannsretten kan uansett ikke se at dette er et forhold som her kan tillegges noen vekt av betydning. Det samme gjelder anførselen om forsørgeransvar."

- Prinsipielle spørsmål

Retten fritok Bergh for statens saksomkostninger. Årsaken var at den mente saken reiste prinsipielle spørsmål både om ytringsfrihetens grenser i arbeidsforhold, og om hvor vidt det i avskjedssaker etter tjenestemannsloven gjelder et ulovfestet forholdsmessighetsvilkår.

Les hele dommen her