Det vakte oppsikt da EFTA-domstolen i høst avsa en kontroversiell dom om anskaffelsesdirektivet. Flere mente tolkningen vil sette oppdragsgivere i erstatningsansvar nesten uansett hva de gjorde.

– Den lovtolkningen EFTA-domstolen legger til grunn, vil innebære en betydelig byrde for oppdragsgiver. Neste steg må være å vurdere om dette virkelig er en EFTA-uttalelse som skal legges til grunn i norsk rett, sa advokat Goud Helge Homme Fjellheim til Rett24 i november. Fjellheim er partner i Haavind, og har representert oppdragsgiver i denne anbudssaken.

Fredag kom altså Frostating til at det skal den ikke. 

Første gang

Retten skriver at EFTA-domstolens rådgivende uttalelse «ikke fremstår som klart riktig».

– Lagmannsretten valgte ikke å følge EFTA-domstolens rådgivende uttalelse. For oss som driver med anskaffelsesrett, er dette veldig spennende. Jeg tror det er første gangen en norsk domstol så klart sier at den ikke vil følge EFTA-domstolens avgjørelse, sier Fjellheim.

Les dommen i Lovdata Pro eller last den ned her

Ferge-anbud

Bakgrunnen for saken er en mislykket anbudsrunde som fylkeskommunen, ved AtB AS, holdt for fergestrekningen Brekstad-Valset i Sør-Trøndelag. Spørsmålet er hva som skal til for at det her foreligger ansvarsgrunnlag for erstatning for positiv kontraktsinteresse.

Les en gjennomgang av EFTA-dommen her

I den ferske dommen tar Frostating utgangspunkt i at det er motstrid mellom den for norsk rett grunnleggende høyesterettsdommen fra 2001 (Nucleus), og det rådet EFTA-domstolen har gitt lagmannsretten. I Nucleus-dommen uttalte Høyesterett at det kreves «vesentlig feil fra oppdragsgiver», mens EFTA-domstolen la til grunn at oppdragsgiver har et objektivt ansvar for feilaktige anbudsavvisninger.

Les Nucleus-dommen her (krever innlogging)

Videre påpeker lagmannsretten at EFTA-domstolens dom burde inneholdt en nærmere drøftelse av forholdet mellom de til dels motstridende EU-dommene Strabag og Combinatie. 

– Svært oppsiktvekkende

Etter å ha konstatert at domstolen «ikke skal legge EFTA-domstolens uttalelse uprøvet til grunn, men har både myndighet og plikt til selvstendig å ta stilling til hvorvidt og i hvilken grad dette skal gjøres», konkluderer Frostating slik: 

«Lagmannsretten konkluderer med at spørsmålet om enkeltstatenes rett til å regulere oppdragsgivers ansvar ved krav til alvorlig feil ikke er entydig avgjort av EU-domstolen, at det er forskjellig oppfatning av spørsmålet i land innenfor EØS-området, og at EFTA-domstolens rådgivende uttalelse på dette punkt ikke fremstår som klart riktig. Lagmannsretten konkluderer også med at Høyesteretts vurdering av spørsmålet i (Nucleus) er i godt samsvar med Frankovich and Others og Brasserie du Pêcheur and Factortame, som EU-domstolen viser til i Combinatie.»

– Jeg har ikke noen annen kommentar på dette tidspunktet enn at lagmannsrettens dom er svært oppsiktsvekkende på dette punktet, sier advokat Anders Thue i Simonsen Vogt Wiig. Han prosederer saken for Fosen-Linjen, som altså tapte i denne omgang.