Kjennelsen ble avsagt av Oslo tingrett i august, og omtalt i bladet Motor tidligere denne uken. Det er tingrettsdommer Terje Reinholt Johansen som smeller pisken over saksøker, etter at Volkswagen Møller Bilfinans AS før sommeren leverte en begjæring om midlertidig forføyning.

Utgangspunktet var at Møller Bilfinans, i egenskap av være bank og leasingutleier, skulle forfølge et krav mot en kunde som ikke hadde betalt for seg. I forføyningsbegjæringen anførte Møller som sikringsgrunn at kunden ikke lenger betalte ansvarsforsikring på bilen, og at det derfor hastet med å få den tilbakelevert. Ifølge dommen ble det uttrykkelig henvist til at banken selv var avskåret fra å kunne tegnet slik forsikring på bilen.

Annonse

Advokat/advokatfullmektig

– Lovbrudd

I stedet for å få bilen tilbake, får Møller Bilfinans så ørene flagrer fra tingretten. Retten antyder at selskapet bevisst dropper å tegne forsikring, for deretter å bruke manglende forsikring som grunnlag for midlertid forføyning, og slik «snike i køen» for tvangsfullbyrdelser. Tingretten skriver: 

«Innretningen bærer preg av at det fra saksøkerhold kalkuleres med at domstolene kommer kravshaverne enda hurtigere til unnsetning ved bruk av midlertidig forføyning, under henvisning til at bankene ikke kan tegne forsikringer med stor fare for verditap; med det resultat for «bilsakenes» del at bankene oppnår den snarvei at kjøretøy umiddelbart tilbakeføres salgspanthaverens besittelse».

Tingretten mener banken ikke bare kunne, men faktisk burde, ha tegnet sin egen ansvarsforsikring for den aktuelle bilen:

«Banken har valgt å innrette seg etter en profitterende forretningsmodell som bryter med påbud etter norsk lov som selv pålegger den å innestå for tegning/overholdelse av ansvarsforsikring, samtidig som det må reises spørsmål om banken hensyntar en alminnelig kreditors sedvanerettslige tapsbegrensningsplikt når den bevisst avstår fra å tegne kaskoforsikring som ville bidra til å egenredusere risiko for større tap»

Arne Lyslo Kristiansen fra Møller Bilfinans opplyser til bladet Motor at de vil vurdere å endre praksis.

– Volkswagen Møller Bilfinans skal alltid operere i henhold til norsk lov og reguleringer. Vi er avhengig av kundenes tillit, og kjenner oss ikke igjen i beskrivelser om brudd på norsk lovverk. Samtidig tar vi kjennelsen til etterretning og vil vurdere om vi skal gjøre endringer i praksisen vår, uttaler Kristiansen.

– Spesielt

Professor i formuesrett ved Universitetet i Bergen Hans Fredrik Marthinussen mener tingrettens kritikk virker solid.

hans fredrik marthinussen.jpg
Professor Hans Fredrik Marthinussen.

– Det er spesielt at det fremstår om om man nærmest forsøker å føre retten bak lyset for å få en rask inndrivelsesprosedyre, i stedet for å følge vanlige prosedyrer for inndrivelse. Dersom bankene først velger å benytte seg av en leasingmodell som går klar av salgspantreglene, så må de selvsagt oppfylle plikter de har som eier av motorvognen, sier Marthinussen.

Hele kjennelsen finner du her