November er sesongen for opposisjonens «alternative statsbudsjetter». Der signaliserer stortingsgruppene hvordan de ville prioritert dersom de hadde hatt makten. Dette er en øvelse som naturligvis er svært billig, ettersom man ikke trenger å gjennomføre forslagene sine.

Samtidig danner de alternative budsjettene bakteppe for både senere valgkamp og partiprogrammer.

Annonse

Group Head of Legal NG Group AS

Færre våpen og mer rettshjelp

Torsdag la SV frem sitt alternative statsbudsjett for 2024. Regjeringen er som kjent avhengig av SV for å ha flertall i Stortinget, og i SVs budsjettforslag er det satt av 45 millioner kroner ekstra til å løfte salærsatsen. I tillegg vil partiet blant annet bruke 100 millioner på å heve inntektsgrensen for fri rettshjelp og 12 millioner på en ny advokatordning for innsatte i norske fengsler.

SV vil også styrke domstolenes budsjett med 90 millioner, og kriminalomsorgen med nesten 200 millioner.

Andreas Sjalg Unneland.jpg
Andreas Sjalg Unneland (SV).

Inndekningen foreslår SV blant annet å gjøre ved å kutte 50 millioner i politiets anskaffelser av biler og våpen. Alle tall er sammenlignet med det forslaget regjeringen la frem i oktober.

– I en dyrtid skal vi huske på at de med de minste lommebøkene er de som har størst behov for hjelp dersom rettighetene deres ikke blir i vare tatt. Derfor ønsker vi å fortsette den historiske økningen av inntekts- og formuesgrensen for fri rettshjelp som SV har sikret over flere budsjett, og vi snur regjeringens kutt til de frivillige rettshjelptiltakene til en kraftig økning, sier justispolitisk talsperson Andreas Sjalg Unneland (SV).

– Vi er svært glade for at SV har sett at domstolene har en betydelig budsjettutfordring. Vi har så store behov at det ikke er mulig å løse dem uten økte bevilgninger over statsbudsjettet. Derfor er dette et viktig signal fra Regjeringens foretrukne budsjettpartner, sier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen..

– Svært arrogant

Advokatforeningen skrev torsdag i en pressemelding at SVs forslag vil gi en økning i salærsatsen på 25-30 kroner.

– Dette forslaget representerer et skritt i riktig retning. Imidlertid må vi anerkjenne at dette beløpet fortsatt ikke møter den klare anbefalingen Salærrådet har kommet med, uttaler Mette Yvonne Larsen fra Forsvarergruppen.

I neste uke legger også Venstre frem sitt alternative statsbudsjett. Der kommer partiet til å foreslå en enda kraftigere styrking av salærsatsen enn hva SV vil. I likhet med SV, reagerer og V på prioriteringen mellom politi og rettspleie.

– I sitt budsjettforslag styrker regjeringen politiet med en halv milliard. Isolert sett helt OK, men når man samtidig svekker advokatene, som er ment å være motmakten mot det offentlige, ser fremtiden for rettsstaten mørk ut, sier justispolitisk talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

Hun peker på at Salærrådet har anbefalt en langt høyere rettshjelpsats enn hva regjeringen så langt legger opp til.

– Jeg finner det svært arrogant at Salærrådet anbefaling ikke en gang er vurdert av regjeringen i budsjettdokumentet. Det fremstår nærmest som at justisministeren har holdt advokatene for narr. Jeg erkjenner at det er vanskelig å nå en bærekraftig rettshjelpssats gjennom kun ett budsjett, men her burde justisministeren vært klar på at målet om en bærekraftig sats over tid skal nås, sier Thorsvik.

Annonse

Advokater søkes til kontorfellesskap i Haugesund

Vil ha salærplan

Venstre foreslår å bruke 87 millioner kroner ekstra på salærsatsen, noe som vil heve satsen 50 kroner mer enn hva regjeringen har foreslått. Det vil si fra regjeringens foreslåtte 1215 kroner, til 1265 kroner. Salærrådets anbefaling er 1464 kroner.

– Det er et skritt i riktig retning og viser en intensjon om å respektere avtalen. Vi kommer til å be regjeringen om å forplikte seg til Salærrådets anbefalinger, og komme tilbake med en opptrappingsplan for rettshjelpssatsen, sier Thorsvik.

Høyres alternative budsjett er ikke ventet før senere i måneden.