Bank Norwegian slo seg raskt opp i forbrukslånmarkedet, i knallhard konkurranse med andre tilbydere av usikrede lån med skyhøy rente.

Ett av virkemidlene var å kjøpe konkurrentenes navn på Google. Effekten er at om noe for eksempel søkte på «Komplett Bank», så fikk de et en sponset lenke til Norwegian på toppen av listen over treff.

Med støtte fra Hovedorganisasjonen Virke har Brabank, Ikano Bank og Komplett Bank saksøkt Bank Norwegian, med krav om at selskapet skal avstå frå enhver form for framtidig bruk av deres varemerke som betalt søkeord.

Søkegiganten Google, som tjener store summer på denne type annonsering, gikk inn som partshjelp for Bank Norwegian. Lagmannsretten skriver at den er enig med saksøkerne i at bruk av varemerket til en konkurrent som betalt søkeord innebære at annonsøren gjør bruk av særpreg og renommé som konkurrenten har opparbeidet:

«Lagmannsretten er også einig i at «snylting» er ein treffande karakterstikk for det som skjer, men meiner samstundes at elementet av snylting ikkje er så sterkt at annonsepraksisen etter sin art alltid vil vera i strid med «god forretningsskikk». Etter lagmannsretten sitt syn må det skje ei breiare vurdering av om ein konkret annonse er uttrykk for illojal konkurranse.»

Lagmannsretten legger deretter vekt på praksis fra EU-domstolen, som har kalt denne type annonsering et uttrykk for «sunn og lojal konkurranse», så lenge den skjer «uden at tilbyde en simpel efterligning af varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, uden at forårsage en udvanding eller en tilsmudsning og uden i øvrigt at krænke varemærkets funktioner»:

«Lagmannsretten har kome til at argumentasjonen til dei ankande partane om at det skal gjevast dom for at Bank Norwegian AS skal avstå frå ei kvar form for framtidig bruk av deira kjenneteikn som betalte søkeord, jf. ordlyden i den prinsipale påstanden, ikkje kan føra fram. Lagmannsretten meiner at annonsepraksisen etter sin art ikkje er i strid med kravet om «god forretningsskikk» i marknadsføringslova § 25.»

Resultatet er motsatt av hva Oslo tingrett kom til i vinter, i forbindelse med et søksmål fra en gjerdeprodusent.

Les: Brukte Google-triks mot konkurrenten – må ut med millioneerstatning

Advokat Anders Aasland Kittelsen i Hovedorganisasjonen Virke forteller at de nettopp har mottatt avgjørelsen.

– Jeg har ikke rukket å sette meg grundig inn i dommen ennå, så veien videre få vi komme tilbake til. Men bakgrunnen for at Virke valgte å tre inn, var at denne praksisen, etter mange av våre medlemmers oppfatning, vil resultere i unødvendige merkostnader, uten at bedriftene egentlig får noe igjen for det. Til syvende og sist vil det kunne medføre dyrere eller dårligere produkter. Vi er også bekymret for at praksisen kan ha negative konkurransemessige effekter, ved at det antagelig først og fremst er de store aktørene som vil tjene på dette, sier Kittelsen.

Les dommen her