Når det å hoppe utfor et 1000 meter høyt stup ikke lenger er artig nok, kan man dra med seg en diger «blob» til fjells, og la seg slynge ut i stedet.

Det var dette arrangørene hadde funnet på, da de sommeren 2018 arrangerte «Heliboogie» i Kjerag.

For å få ordentlig sprett i blobben trenger man et stativ å hoppe fra, og dette festet de ved å bore 12 bolter inn i fjellet. Etterpå ble boltene fjernet, og hullene fylt med en blanding av sement og steinstøv.

Verneområdestyret for Setesdal Vestehei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane reagerte på boringen, og anmeldte basehoperne brudd på verneforskriften for Frafjordheiene. I anmeldelsen skrev styret:

«Arrangøren er godt kjent med reglementet og at bruk av borebolter er et søknadspliktig tiltak. Arbeidsutvalget vil derfor politianmelde forholdet. Dette vil statuere et eksempel for ekstremsportutøvelsen på Kjerag. Tiltaket i seg selv kan virke lite, men med økende popularitet av utøvelse av ekstremsport i Kjeragområdet er det viktige at forvaltinga har en viss kontroll. Det legges også vekt på verneformålet der muligheten for det enkle friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging er framhevet.»

Sør-Vest politidistrikt ila deretter arrangøren, SBK Base AS, et forelegg på 22.000 krober, et forelegg basehopperne nektet å vedta. Og det med rette, mener Sør-Rogaland tingrett. Retten skriver at det avgjørende er om bortingen «vesentleg kan endra eller verka inn på landskapet sin art eller karakter», og kommer til at det kan den ikke:

«Retten legger til grunn at boringen SBK Base AS foretok isolert sett er av mindre betydning for landskapets art eller karakter. Dette da det er snakk om små hull, som på et stort fjellplatå er svært vanskelig å legge merke til, særlig etter at de ble fylt igjen. Igjenfyllingen har også redusert risikoen for eventuelt frostspreng ved isdannelse i hullene. Det kan likevel hevdes at merkene ikke hører til på fjellplatået, og fremstår som permanente, menneskeskapte arr i naturen, og at fjellet der hullene er laget for alltid er endret fra å være uberørt til å være preget av menneskelig aktivitet. Og ser man inngrepet i sammenheng med andre, tilsvarende inngrep på platået, blir også den samlede påvirkningen på landskapet større.»

Avgjørende for tingretten er at det allerede finnes et stort antall borehull i Kjerag-området, fra klatrere og andre som har tatt seg til rette. Det derfor usikkert hvor mye disse 12 hullene egentlig endret landskapets «art eller karakter, skriver Sør-Rogaland tingretten.