I går ble det kjent at en mangeårig dommer ved Oslo tingrett har søkt avskjed, etter at han denne uken ble siktet for besittelse av overgrepsmateriale som involverer barn.

– Siktede ble avhørt tirsdag og onsdag. I forbindelse med dette satte vi igang med å se på spørsmålet om suspensjon. Da avhørene ble avsluttet onsdag, var han midlertidig suspendert. Torsdag søkte han avskjed, noe som ble innvilget umiddelbart, fortalte sorenskriver Yngve Svendsen til Rett24.

Nå ber advokatene i Barneadvokatene DA tingretten om å gjennomgå alle avgjørelsene den aktuelle dommeren har hatt befatning med, der seksuelle overgrep mot barn har vært tema.

– Helt nødvendig

– Vi mener dette er helt nødvendig for å undersøke om barn og foreldre har fått en korrekt og uhildet behandling av tingretten i disse sakene, sier advokat Thea W. Totland.

I brevet ber advokatene om at Oslo tingrett identifiserer alle saker den aktuelle dommeren har hatt hvor mulige overgrep mot barn har vært tema, både straffesaker, saker etter barnevernloven og saker etter lov om barn og foreldre.

Videre ber de om at prosessfullmektigene i de sakene som identifiseres, varsles. Dette fordi en ren intern gjennomgang, hvor Oslo tingrett selv vurderer saken uten å involvere partene, etter deres syn ikke vil være egnet til å ivareta domstolens omdømme. Advokatene skriver:

«Hver enkelt advokat i relevante saker som den aktuelle dommeren har vært involvert i, må på selvstendig grunnlag få mulighet til å gå gjennom sakene på nytt for å vurdere eventuelle skritt, i lys av den informasjonen som er fremkommet i dag. Etter vår oppfatning må hensynet til involverte barns rettssikkerhet her veie tyngre enn behovet for å beskytte den siktede dommeren mot identifisering.»

Ikke vurdert

Sorenskriver Yngve Svendsen sier at han ikke har tatt stilling til dette spørsmålet ennå.

– Dette brevet har jeg ennå ikke mottatt, så det kan jeg ikke kommentere nå. Det får vi komme tilbake til, sier Svendsen.

En overfladisk og lite vitenskapelig gjennomgang Rett24 har gjort av den aktuelle dommerens avgjørelser i Lovdata, viser ingen umiddelbare straffutmålingsmønstre i saker som gjelder overgrepsmateriale mot barn. Dommeren har avgjort saker der straffutmålingen endte både under, på og over aktors påstand.