Mens to sparkesyklister på vestlandet er dømt til over 80.000 kroner i bot, har Oslo tingrett landet på rundt 15.000 kroner.

Bakgrunnen for de voldsomme forskjellene er at tingrettene ikke er enige om hvordan bøtenivået for denne type overtredelser skal fastsettes. I to dommer fra Sør-Rogaland tingrett har retten lagt til grunn det som er standard ved promillekjøring, nemlig halvannen månedslønn. I disse sakene ble det henholdsvis 80.000 og 88.000 kroner i bot.

Oslo tingrett har derimot, ved minst to tilfeller, valgt en annen tilnærming, nemlig å droppe månedslønn-normen på denne type saker. I en sak fra august, der påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om 45.000 kroner i bot, og skrev tingretten:

«Etter rettens syn kan ikke den veiledende normen om halvannen ganger brutto inntekt uten videre legges til grunn når straffen skal utmåles etter alminnelige strafferettslige prinsipper, og etter rettens syn vil ikke en så stor bot stå i forhold til lovbruddet.»

Ytterligere et spørsmål er om de som har promillesparkesyklet skal miste førerkortet, og eventuelt hvor lenge.

Endret forskriften

Problemstillingen er oppstått fordi de elektriske sparkesyklene i sommer ble omklassifisert til motorisert kjøretøy. Kvinnen som fikk 80.000 i bot i Stavanger ble tatt to dager etter at den nye forskriften trådte i kraft i juni. Hun forklarer at hun ikke kjente til endringen. I tillegg til boten er hun fradømt retten til å kjøre bil i 18 måneder.

Trøsten er at hun fortsatt kan kjøre elsparkesykkel, ettersom dette ikke krever førerkort. Brynjar Meling representerer flere av de som er berørt, og i et støtteskriv til saken fra Stavanger ber han om at saken sendes rett til Høyesterett, uten å gå innom lagmannsretten. Dette er noe ankeutvalget kan tillate i særlig viktige hastesaker.

– Hvorfor mener du dette haster?

– Det er helt åpenbart behov for en rettsavklaring. Allerede nå står det et femtitalls saker i kø, hvor retten i første instans skal manøvrere i et farvann hvor man har et forarbeid til en forskriftsendring som ikke drøftet sentrale spørsmål i reaksjonsfastsettelsen, sier Meling.

– Tvingende nødvendig

Han trekker særlig frem at forarbeidene til den nye forskriften ikke har drøftet spørsmålet om tap av førerretten. I støtteskrivet han at Høyesterett trenger å avklare en rettstilstand som verken de domfelte eller politiet synes tilfreds med. Aftenposten skrev for en måned siden at det bare i Oslo var opprettet 54 sike saker som venter på avklaring.

«For alle disse samt andre som er siktet for tilsvarende forhold andre steder i landet, er det påkrevd med en hurtig avklaring av hva som er et riktig straffenivå. De avgjørelsene som hittil er avsagt av underrettene har skapt en urimelig rettstilstand som det er tvingende nødvendig at Høyesterett avklarer og justerer», skriver Meling.

Rent statistisk er det små muligheter for at begjæringen om direkteanke etter straffeprosessloven § 8 skal føre frem. Det er svært sjelden Høyesterett samtykker til å la saker hoppe over lagmannsretten.