De store gevinstene ble aldri oppgitt til beskatning, men da myndighetene begynte å stille spørsmål i 2014, la de profesjonelle bridgespillerne alle kort på bordet. De forklarte at de trodde bridgeinntektene var skattefrie, blant annet fordi de i hovedsak var opptjent i Monaco, som ikke har inntektsskatt.

I Oslo tingrett ble de to dømt til henholdsvis 16 og 14 måneders fengsel, men da Borgarting avsa dom i ankesaken sist uke, ble straffen kappet betydelig. Dette i hovedsak fordi lagmannsretten legger til grunn en lavere totalsum enn hva tingretten gjorde.

Alt i alt mener retten at rundt 12,5 av de totalt 18 millionene som ble spilt inn i de aktuelle ligningsårene, skulle vært oppgitt til beskatning.

Stor strafferabatt

I tillegg gis det strafferabatt fordi saken har gått fryktelig tregt. Først brukte statsadvokaten ni måneder fra saken ble mottatt til tiltalen ble tatt ut, og senere gikk det 13 måneder mellom tingretts- og lagmannsrettsbehandling.

Endelig får de to høyere tilståelsesrabatt enn hva aktor ba om:

«Aktor har anført at straffereduksjonen for samarbeidet og saksbehandlingstiden samlet bør være på 15-20%. Lagmannsretten mener at fradraget må være større. Samarbeidet har hatt både materiell og prosessøkonomisk betydning, og den dårlige fremdriften både hos statsadvokaten og lagmannsretten har medført at saken har blitt omtrent ett år forsinket. Samlet må dette medføre en betydelig straffereduksjon.»

Retten konkluderer deretter med et straffefradrag på 40 prosent, og setter straffen ned fra 10 til 6 måneder for Helgemo. I tingretten fikk Helgemo 14 måneder. Også Helness, som hadde tjent mest, får fire måneder strafferabatt. Han lander da på totalt 8 måneder, ned fra 16 måneder i tingretten.

I tillegg må de to betale bøter på henholdsvis 200.000 og 250.000 kroner.

Rik mann fikk dårlig råd

Helness ba om straffnedsettelse fordi han på et tidlig tidspunkt hadde spurt skattekontoret om – og fått – råd om beskatningen. Men fikk ikke gehør for det.

«Helness har med styrke argumentert for at det må legges betydelig vekt på at han på et tidlig tidspunkt ringte til skattekontoret, forklarte hva han drev med og hvor mye han tjente, og fikk til svar at dette skattemessig var inntekt fra hobby som er skattefri. Han har i alle år forholdt seg til det svaret.

Til dette bemerker lagmannsretten at denne del av forklaringen til Helness er grunnen til at hans opplysningssvikt «bare» er ansett som grovt uaktsom og ikke som forsettlig, jf. tingrettens dom side 12. Momentet er derfor allerede hensyntatt ved vektleggingen av skyldgraden som straffutmålingsmoment, og det skal ikke "telle dobbelt".»

I tillegg til skattekontoret, støttet kortspillerne seg på råd fra den styrtrike eiendomsmagnaten Pierre Zimmermann, som var den som betalte Helness og Helgemo for å spille på sitt profesjonelle bridgelag i Monaco. Monaco-milliardæren mente ikke at millionene han betalte dem ga grunnlag for beskatning.

Ifølge en artikkel i DN i fjor, skal de to dessuten ha fått skattefaglig svak rådgivning fra en pensjonert bridgekamerat i Drangedal, mye basert på drangedølens skattetvisterfaring fra flytting til Spania.

Les hele dommen her