Sommeren 2016 endret regjeringen en forskrift, slik at borgere fra tredjeland ble tillatt å jobbe på norskregistrerte fly i interkontinental trafikk. Frem til da hadde kun personer med arbeidstillatelse i Norge kunnet ha slikt arbeid.

– Bakgrunnen for forslaget var at Justisdepartementets lovavdeling mente at dagens krav til oppholdstillatelse strider mot retten flypersonell har til innreise og kortvarig opphold etter Schengens grenseforordning, sa statssekretær Christl Kvam (H) i Sosial- og arbeidsdepartementet til Aftenposten den gangen. Drivkraften var at Norwegian mente de ble forskjellsbehandlet, som følge av den eksisterende regelen. 

LO stevnet siden staten, og nå finner Borgarting enstemmig at lovavdelingen tok feil: Den aktuelle EU-regelen – grenseforordningen – stiller ikke noe slikt krav.

Men ikke ugyldig 

LOs påstand i saken var at forskriften av den grunn var ugyldig, men her får arbeidstakerne ikke medhold. Lagmannsretten drøfter inngående hvilken betydning det skal ha for en forskrift at den er etablert på grunnlag av en feiltolket rettsregel. Retten legger til grunn at en forskrift som bygger på feil forståelse av internasjonale regler som utgangspunkt bare vil være ugyldig dersom forståelsen av de internasjonale reglene var «uforsvarlig»- Retten skriver:

«I denne situasjonen gjorde Arbeids- og sosialdepartementet det som kunne gjøres, og det som departementene normalt gjør for å avklare slik rettslig usikkerhet – de henvendte seg til Justisdepartementets lovavdeling for å få en tolkningsuttalelse. Lovavdelingen foretok en grundig og balansert drøftelse av grenseforordningen. Tolkningen er klart forsvarlig.»

Om dommen blir stående vil altså forskriften forbli gyldig. Dermed blir det utelukkende et politisk spørsmål hvorvidt den Norwegian-vennlige forskriften skal få leve videre.

– Bør endres

Leder for LO juridisk, Atle Sønsteli Johansen, mener forskriften nå bør endres.

– Statsråden har tidligere sagt at det utelukkende var juridiske grunner til at forskriften ble endret, og at forskriften vil bli endret om det viser seg at endringen ikke var juridisk nødvendig. Regjeringen har lagt skylden på grenseforordningen, og unndratt seg en demokratisk og politisk debatt om hvilke regler vi ønsker å ha for tredjelandsborgere. Det får vi nå. Da får vi også svar på om regjeringen følger opp sitt løfte fra valgkampen om at forskriften vil bli endret hvis det er juridisk mulig, sier Sønsteli Johansen.

Regjeringsadvokaten kunne i går ikke si hvordan regjeringen vil stille seg til saken videre fremover.

– Vi ikke fått drøftet dommen med departementet, og det er derfor for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser den vil få. Foreløpig må vi bare ta dommen til etterretning, lese den grundig og ta det derifra, sier Ingrid Skog Hauge ved Regjeringsadvokaten.

– Dette er en svært gledelig dom, som er avgjørende viktig for både våre medlemmer og flyvende personell, og for fortsatt å kunne bevare norske arbeidsplasser, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund på LOs egne sider.

Les avgjørelsen her