Med stadig nye digitale kanaler, er uenighet om når ankefrister egentlig begynner å løpe blitt en gjenganger. Denne gangen er det artisten Stella Mwangi som ifølge Borgarting skal slippe å møte til ny forhandling, ettersom påtalemyndigheten har bommet på datoen.

Kjennelsen ble avsagt mandag, og er ikke rettskraftig.

Frifunnet i mai

Bakgrunnen er en frifinnende dom fra 31. mai, som påtalemyndigheten anket først den 18. juni, der artisten Stella Mwangi blant annet var tiltalt for etterfølgende alkoholinntak.

Det partene er uenige om, er når påtalemyndighetens ankefrist startet å løpe. Borgarting oppsummerer de aktuelle alternativene til

  • 1. juni 2018, da dommen ble oversendt til politiet elektronisk,
  • 6. juni 2018, da dommen kom med ordinær post til møtene aktors kontor,
  • og 15. juni 2018, da politiet oversendte dommen til statsadvokaten sammen med innstilling til anke.

Ankefristen er 14 dager, og dersom den startet å løpe tidligere enn 5. juni, er anken for sent fremsatt.

Rutinemangel

Påtalemyndigheten anførte for det første at fristen ikke begynte å løpe før dommen kom inn til statsadvokatens kontor den 15. juni. Subsidiært ble det anført at ankefristen ikke begynte å løpe før den kom med ordinær post den 6. juni.

silje stenvaag
Advokat Silje Elisabeth Stenvaag

Borgarting avviser begge anførslene, og peker på at Oslo tingretts rutine er at dommer alltid sendes elektronisk til politiets saksbehandlingssystem. Retten skriver deretter:

«Hvorvidt politiet har etablert gode rutiner for å fange opp dommer som kommer inn i saksbehandlersystemet, er i utgangspunktet opp til politiet. Mangel på slike rutiner kan ikke medføre at en dom ikke anses for å ha "kommet inn" til kontoret.»

Ingen oppfriskning

Retten vil heller ikke gi oppfriskning av fristen, og skriver:

«At påtalemyndigheten feilaktig har lagt til grunn at ankefristen først startet å løpe når dommen kom inn på statsadvokatens kontor (...), er en rettsvillfarelse som ikke kan gi grunnlag for oppreisning».

Rett24 konstaterer ellers

  • at lagmannsretten bruker begrepet «oppreisning» om at fristen forskyves,
  • at Høyesterett i Rt-2010-1008 bruker både «oppreisning» og «oppfriskning» om dette,
  • at tvisteloven kun bruker begrepet «oppfriskning»,
  • at straffeprosessloven aldri nevner begrepet «oppfriskning»,
  • at straffeprosessloven bruker «oppreisning» utelukkende i betydningen erstatningsoppreisning, og
  • at det her trengs språklig rettsavklaring.