På vegne av Luxembourg-selskapet bak det omstridte slankepulveret Fitline, har advokat Per Danielsen saksøkt TV 2 og tre medarbeidere for ærekrenkelser. Bakgrunnen er et innslag på TV 2 fra november 2017, med tittelen «HELSEKONTROLLEN AVSLØRER PYRAMIDESELSKAP: Tjener millioner på sukkerpulver».

Rett24 omtalte bakgrunnen her

Selskapet mener TV 2s henvisning til pyramidesalg er ærekrenkende, og opplyste at de skal ha fått flere tusen avbestillinger i kjølvannet av TV 2s reportasje.

Etter først å ha fått avslag på en begjæring om midlertidig forføyning om at to artikler skulle avpubliseres fra tv2.no, tapte pulverselskapet hovedsøksmålet i Oslo tingrett.

Borgarting lagmannsrett er nå kommet til at anken over tingrettens dom skal nektes fremmet, med den begrunnelsen at den åpenbart ikke vil føre frem. Borgarting skriver blant annet:

«For å ta stilling til om det er «klart at anken ikke vil føre fram», må lagmannsretten foreta en realitetsprøving av anken. Vilkåret skal tolkes strengt. Det kreves høy grad av sikkerhet for at resultatet ville blitt stående etter full ankeprøving.

(...)

Når det gjelder bruken av begrepet «pyramide», alene og i de sammenstillinger som er gjort i reportasjene, finner lagmannsretten det klart at disse verken innebærer insinuasjoner eller beskyldninger om straffbare forhold, eller at de er ærekrenkende lest ut fra den kontekst de er fremsatt i.»

Lagmannsretten skriver i beslutningen at ytringene er fremsatt «som ledd i det som må karakteriseres som kjernen i undersøkende og kritisk journalistikk, som er en viktig del av pressens samfunnsoppdrag.»

– At lagmannsretten setter en stopper for ytterligere ressursbruk på saken er bra. Nå kan de aktuelle redaktører og journalister jobbe videre med hva lagmannsretten kaller journalistikk i kjernen av pressens samfunnsoppdrag, i stedet for å bruke ytterligere tid i rettssalen. PM International skylder dessuten TV 2 allerede nærmere en million kroner i sakskostnader, som ennå ikke er betalt, sier TV 2s prosessfullmektig, Jon Wessel-Aas.

PM Internationals prosessefullmektig, Per Danielsen, mener beslutningen bærer preg av hastverk.

– Saken gjelder angrep mot et TV-program i TV 2. Da må man som dommer se programmet og vurdere billedbruk, dramaturgi, kryssklipping og billedkontekst med mer. Men lagmannsretten kan ikke engang ha sett på TV-programmet, når domstolen har basert sin beslutning på hva den har «lest».  Da kan jo tolkingen bli helt gal, hvis man bare har vurdert en tekstutskrift. Jeg har full forståelse for at når Borgarting har rettssikkerhetsmessig problematisk lang kø, så forsøker domstolen måke unna saker så godt den kan. Men her er det mye klienten min har reagert på, sier Danielsen.