Lagmannsretten skriver at den finner det klart at anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, lovanvendelsen og saksbehandlingen ikke kan føre frem:

«Saken er etter lagmannsrettens syn svært godt opplyst. Politiets etterforskning i saken har vært meget grundig og omfattende, hvilket også gjenspeiles i tingrettens svært grundige dom. Selv om det i denne saken ikke foreligger ett enkeltstående bevis som direkte knytter Bertheussen til handlingene som er omtalt i tiltalen, har politiets etterforskning avdekket svært mange opplysninger fra ulike kilder og undersøkelser, som samlet sett utgjør et meget omfattende bevisbilde.»

Kun straffutmålingen får ny behandling, og da skal faktum fra tingrettens dom legges til grunn, mener lagmannsretten.

I en 23 sider lange beslutningen går lagmannsretten gjennom tingrettsdommens bevisvurderinger punkt for punkt, og konkluderer med at det ikke er tvil om at det var Bertheussen selv som sto bak det hele.

«Lagmannsretten har kommet til at det ikke hefter noen feil ved tingrettens bevisbedømmelse for tiltalen post I, II og IV når det er funnet bevist utover enhver rimelig tvil at Bertheussen utførte hver av hendelsene som er beskrevet i tiltalen post I, II og IV. Det er ikke tilbudt nye bevis som tilsier at en ankeforhandling vil kunne lede til et annet resultat. Heller ikke er det omstendigheter ellers som tilsier det.

Når det gjelder de etterfølgende forsendelsene, er det klart at disse ikke på noe vis gir Bertheussen alibi for handlingene hun er tiltalt for. Lagmannsretten er enig med tingretten i at de etterfølgende forsendelsene tvert imot ytterligere forsterker bevisbildet som taler for at det er Bertheussen som er gjerningspersonen. Når innholdet i de etterfølgende forsendelsene sammenholdes med Bertheussens forklaringer, er det åpenbart at Bertheussen har laget disse for å forsøke å gi seg selv et alibi for hendelsene og for å underbygge opplysninger hun selv har gitt i avhør.»

Bertheussen ble i tingretten dømt til ett år og åtte måneders fengsel for angrep på demokratiet.

Forsvarer John Chr. Elden opplyser at en anke til Høyesterett er sannsynlig.

Tiltalen etter straffeloven § 115 har en strafferamme på 10 års fengsel. Tiltalen ville med andre ord hatt ubetinget ankerett etter den gamle ordningen, som ble endret for halvannet år siden.