Borgarting lagmannsrett avsa tirsdag dom i den såkalte popcorn-saken. Den reiser rettslige spørsmål som ikke tidligere er blitt behandlet i norsk rett. Saken har utspring i at Økokrim i 2016 gikk til det uvanlige skritt å kreve strafferettslig inndragning av et helt internett-domene.

Dette til tross for at nettstedet isolert sett ikke inneholder noe ulovlig materiale.

Ukjent eier

Nettstedet popcorn-time.no var en side med informasjon om hvordan man skulle gå frem for å bruke den ulovlige strømmetjenesten Popcorn Time. Lagmannsretten legger imidlertid til grunn at nettstedet verken inneholdt materiale som er beskyttet av opphavsrett, eller direkte lenker til nedlasting av Popcorn Time-applikasjonen.

Til overmål er det ikke kjent hvem som faktisk drev denne siden, så beslaget er rettet mot en tredjepart, nemlig domeneforhandleren som forvaltet domenet på vegne av eieren.

Forsvarer Ola Tellesbø anførte «popcorn-time.no» mest var å sammenligne siden med en teknologi-blogg, og at det sentrale siktemålet med domenet har vært å selge annonser og VPN-løsninger – ikke å medvirke til opphavsrettsbrudd. Forsvareren pekte også på at ytringsfriheten etter Grunnloven § 100 og EMK art. 10 må gå foran.

Ikke beskyttet av EMK

Lagmannsretten er, i likhet med tingretten, uenig dette:

«Etter bevisførselen kan lagmannsretten ikke se bort fra at ett av formålene med opprettelsen av «popcorn-time.no» har vært å oppnå inntekter fra salg av annonser og VPN-løsninger. En samlet vurdering av innholdet på siden gjør det imidlertid klart at det sentrale formålet er å legge til rette for økt bruk av Popcorn Time.

(...)

Flertallet finner det hevet over tvil at opprettelsen av det norske domenet rent faktisk har virket inn på hovedgjerningen ved å tilrettelegge for bruk av programvaren gjennom lenkene og informasjonen på nettsiden. Medvirkningen har etter flertallets syn økt bruken av Popcorn Time og tilgjengeligheten til det opphavsbeskyttede materialet i tredjepartskatalogene. Opprettelsen av «popcorn-time.no» og vedlikeholdet av siden har ved dette forsterket virkningen av opplasternes ulovlige tilgjengeliggjøring.»

Lagmannsretten gjør en omfattende drøftelse av forholdet til EMK art. 10, og legger til grunn at innholdet i ytringene på «popcorn-time.no» ikke er er innspill i noen offentlige debatt om teknologiske løsninger eller lignende, noe som i større grad ville nyte vern:

«Inndragning i det foreliggende tilfellet, ivaretar etter flertallets syn en rimelig balanse mellom hensynet til opphavsretten og hensynet til ytrings- og informasjonsfriheten.»

Anker

Forsvarer Ola Tellesbø varsler allerede nå at han vil anbefale sin klient å anke til Høyesterett.

– Flertallet holder et lite nettsted, som det er usikkert om noen har brukt, medvirkningsansvarlig for alle opphavsrettsbruddene som foregår på internett. Uten å klargjøre årsakssammenhengen. Et sentralt poeng for oss er at det ikke er bevist noen årsakssammenheng mellom popcorn-time.no og hovedgjerningen, som er den initielle opplastingen av filmer til internett. Da gjenstår forsøk på medvirkning, men da må lagmannsretten forholde seg til det, ikke legge til grunn at dette nettstedet har medvirket til at alle opphavsrettsbrudd, med dertil tap på flere hundre millioner.

Tellesbø er også opptatt av at den faktiske bruken av nettstedet ikke er dokumentert.

– Vi vet ikke om det har vært noen sidevisninger der. Hadde vi snakket om forsøk på psykisk medvirkning, så var det greit. Da hadde vi forstått hva anklagene gikk ut på, og hatt noe å forsvare oss mot. Vi forsøkte å hjelpe aktoratet, og bringe realisme inn i saken, med å forklare at et nettsted som rådgir om bruken av programvaren Popcorn Time, psykisk kan ha medvirket til opphavsrettsbrudd. Lagmannsretten var uinteressert, sier Tellesbø.

Ikke avgjørende

Lagmannsretten skriver i dommen at det etter flertallets syn ikke er avgjørende for ansvarsspørsmålet om den konkrete trafikken på siden er dokumentert:

«Medvirkningshandlingen må etter lagmannsrettens syn anses fullbyrdet i og med opprettelsen og vedlikeholdet av siden. Etter bevisførselen om utbredelsen og populariteten av Popcorn Time i Norge på beslagstidspunktet for det norske domenet, hersker det etter lagmannsrettens syn heller ingen tvil om at «popcorn-time.no» faktisk har forsterket den ulovlige tilgjengeliggjøringen, selv om det nærmere omfanget ikke er klart.»

To av meddommerne stemte for frifinnelse.

Les hele avgjørelsen her